Coronavirus

Let op! Heeft u koorts of een koortsig gevoel met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)?
Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek.

Lees meer

Laboratoriumdiensten

Informatie voor eerstelijnsaanvragers

Inhoud: 

 

1. Algemeen

Het Klinisch chemisch laboratorium

Het klinisch chemisch laboratorium van het Antonius Ziekenhuis bedient naast specialisten van het ziekenhuis, ook huisartsen, verloskundigen en verpleeghuisartsen in de regio ZuidWest Friesland als ook in de Noordoost Polder. 

Een deel van de door u aangevraagde bepalingen zullen wij doorsturen naar een door ons geselecteerd laboratorium. Deze selectie vindt plaats aan de hand van een lijst van criteria (zoals certificering, kwaliteit, locatie, transportmogelijkheden, doorlooptijden, etc). In het document bepalingen in eigen beheer staat beschreven  welke bepalingen wij in eigen beheer uitvoeren. 

Uiteraard zijn wij gewoon uw contactpunt voor vragen en/of interpretatie, ook als de testen elders uitgevoerd worden. 

Kwaliteit

Het laboratorium van het Antonius Ziekenhuis is gecertificeerd met het keurmerk ISO.

 

Terug naar boven

 

2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst

Klinisch chemici

Dr. D. Hardeman 0515 - 48 85 03  d.hardeman@antonius-sneek.nl

Mevr. dr. ing. M. Roelofs-Thijssen 0515-488505 m.roelofs-thijssen@antonius-sneek.nl

Buiten kantoortijden is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de receptie (0515 - 48 88 88)  van het ziekenhuis

Medisch leider trombosedienst 

 • Mevr. S.D.J.M. Niemeijer-Kanters 0515-48 88 88

Terug naar boven

 

3. Aanvragen en bloedafname

3.1 Aanvraagformulieren

Voor laboratoriumonderzoeken wordt gebruikt gemaakt van het HAL-formulier (regio Friesland) en het HNOP-aanvraagformulier voor huisartsen in de polder. Vul het aanvraagformulier goed, duidelijk en volledig in. Als patiëntengegevens niet volledig of slecht leesbaar zijn kunnen de laboratorium-uitslagen niet administratief worden verwerkt. Naast aan te vragen onderzoek zijn de volgende gegevens nodig: geboortenaam + voorletters, geboortedatum, adres, wijze van betaling (verzekering, inschrijfnummer) en het burgerservicenummer (BSN), aanvrager. Daarnaast dient de patiënt zich te identificeren met een geldig document. 

3.2 Afnamelocaties

Voor bloedafname kunt u terecht in het Antonius Ziekenhuis locatie Sneek en locatie Emmeloord. Daarnaast zijn er door de gehele regio diverse prikposten. Voor actuele informatie over locatie en openingstijden van de posten verwijzen wij naar onze webpagina: bloed prikken.

3.3 Bloedafname aan huis

Een bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie door een arts. Een bloedafname thuis kan op de volgende manieren worden aangevraagd:

Telefonisch aanvragen:

 • Sneek: 0515 - 41 81 81
 • Emmeloord: 0515 - 48 89 19

Via fax aanvragen:

 • Sneek: 0515 - 48 81 06
 • Emmeloord: 0515 - 48 89 66

3.4  Cito aanvragen & doorbellen

In principe worden uitslagen van alle op de voorkant van de eerstelijns aanvraagformulieren voorgedrukte, beschikbare testen binnen 24 uur gerapporteerd. Indien er een cito indicatie is voor onderzoek, vragen wij u om dit op het aanvraagformulier te vermelden. Indien uitslagen direct naar de aanvragend arts doorgebeld moeten worden, verzoeken wij u het 06-nummer waaronder u bereikbaar bent op het aanvraagformulier te schrijven. 

3.5  Benodigde gegevens patiënt

Gegevens die naast aan te vragen onderzoek nodig zijn: geboortenaam + voorletters, geboortedatum, adres en wijze van betaling (verzekering, inschrijfnummer) en het BurgerServiceNummer (BSN).

3.6  Nuchter

Indien de patiënt nuchter moet zijn voor een afname, betekent dit dat op de dag voor het onderzoek vanaf 22:00 uur niet mag worden gegeten, gedronken of gerookt. Alleen water mag gedronken worden.

Terug naar boven

 

4. Speciale onderzoeken

4.1 Glucosemetercontrole voor diabetespatiënten

Het is mogelijk om de glucosemeters van uw diabetespatiënten bij ons jaarlijks te laten controleren. Hiervoor wordt een venapunctie verricht om de glucose concentratie in bloed vast te kunnen stellen. Binnen 5 minuten bepaalt de patiënt zelf met zijn/haar eigen meter ook de glucose concentratie. Indien de 2 resultaten binnen vooraf gestelde grenzen vallen, voldoet de meter aan onze kwaliteitseisen. De patiënt zal een certificaat meekrijgen, waarop staat dat de meter voor de periode van 1 jaar goedgekeurd is. 

4.2 Sperma onderzoek

Sperma onderzoek kan alleen na afspraak met het laboratorium worden uitgevoerd. Gebruik voor sperma onderzoek het hiervoor bestemde opvangmateriaal/potje. Dit kunt u bij ons bestellen en de patiënt kan het materiaal ook ophalen in de locaties Sneek en Emmeloord. Het sperma dient op specifieke tijdstippen ingeleverd te worden met een aanvraagformulier. Zie voor meer informatie in de folder ‘Aanwijzingen voor Spermaonderzoek’ en ‘Aanwijzingen voor spermacontrole na sterilisatie’  Bij de resultaten van oriënterend spermaonderzoek zal door een van de klinisch chemici een interpretatie aan de resultaten toegevoegd worden. 

4.3 Urineonderzoek

Urine moet in een speciaal hiervoor bestemd opvangpotje worden ingeleverd. Dit kunt u bij ons bestellen en de patiënt kan het materiaal ook ophalen in de locaties Sneek en Emmeloord. Het is van groot belang dat urine zo spoedig mogelijk na productie/verzamelen bij het laboratorium wordt ingeleverd. Zie voor meer informatie in de folder ‘Urineonderzoek’.

Terug naar boven

 

5. Bepalingsfrequentie

De bepalingen op het aanvraagformulier ten behoeve van huisartsen worden eventueel als voorlopig rapport binnen 24 uur na binnenkomst van het monster gerapporteerd. Het definitieve rapport wordt verzonden wanneer de laatste uitslag van de groep binnen is.

Indien een uitslag eerder gewenst is, dient contact te worden opgenomen met een van de klinisch chemici.

Terug naar boven

 

6. Tarieven

Laboratoriumdiagnostiek dat door een eerstelijnsaanvrager wordt aangevraagd valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor reguliere trombosezorg en de zelf meet controle. De kosten hiervan worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, maar deze zorg gaat wél ten laste van het eigen risico. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars.

Uitzondering hierop zijn bepalingen die niet vermeld staan op de “tarievenlijst eerstelijnsdiagnostiek”. Deze lijst is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), alle onderzoeken die hierop vermeld staan worden vergoed door de zorgverzekering. Indien onderzoek niet expliciet op deze lijst vermeld staat, verschilt de eventuele vergoeding per zorgverzekeraar.  

Het tarief van diagnostiek en de vergoeding hiervoor is afhankelijk van de door de zorgverzekeraar gemaakte afspraken. Als maximum hiervoor gelden de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de NZa.

De tarieven die voor uw patiënt gelden zijn dus afhankelijk van de zorgverzekeraar en het type zorgverzekering. Wij raden uw patiënt aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar bij vragen en voor meer informatie over de individuele situatie.

Terug naar boven

7. Automatismen

Bij de volgende aanvragen wordt automatisch een vervolgonderzoek gedaan:

 • Anemie-D: indien sprake van een verlaagd Hb, zal vervolgonderzoek ingezet worden.
 • TSH-D: indien TSH afwijkend is, zal een fT4 ingezet worden.

Indien bij controle van het plasma blijkt dat dit lipemisch is, kan een triglyceriden toegevoegd worden.
Indien bij controle van het plasma blijkt dat dit icterisch is, kan een bilirubine toegevoegd worden.

Terug naar boven 

 

8. Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

Van de grenzen die door het laboratorium gehanteerd worden om op eigen initiatief afwijkende resultaten door te geven, kunt u de meest actuele lijst hieronder en aan de rechterkant van deze pagina vinden. 

Terug naar boven 

 

9. Diagnostisch toets overleg (DTO)

De klinisch chemici van het Antonius Ziekenhuis nemen actief deel aan het organiseren van diagnostische toets overleggen (DTO). Bent u als huisarts of HAGRO geïnteresseerd om aan een DTO deel te nemen, neemt u dan contact op met een van de klinisch chemici. Er zijn al diverse onderwerpen beschikbaar. Een nieuw onderwerp is uiteraard altijd mogelijk. Tijdens het DTO zal casuïstiek besproken worden, een vakinhoudelijke behandeling van de betreffende NHG richtlijn plaatsvinden, gevolgd door een evaluatie van spiegelinformatie van aanvraagpatronen tussen diverse huisartsen. Eventueel gevolgd door het maken van werkafspraken. Het uiteindelijke doel van een DTO is zinnige en zuinige inzet van laboratoriumdiagnostiek te bewerkstelligen.

Terug naar boven 

 

 

10. Trombosezorg

10.1 Bereikbaarheid

 • De Trombosedienst is voor intercollegiaal overleg telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur.
 • Voor patiënten zijn we bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur
 • Buiten deze uren is de Trombosedienst voor spoedgevallen bereikbaar op telefoonnummer 0515 - 48 88 88.

10.2 (Her)aanmelden van trombosepatiënten

De behandelend arts meldt een nieuwe patiënt aan middels het landelijke (Her)aanmeldingsformulier. Een voorlopige aanmelding kan telefonisch plaatsvinden, maar moet altijd door een schriftelijke bevestiging worden gevolgd. Met behulp van het volledig ingevulde (Her)aanmeldingsformulier wordt de patiënt ingeschreven.

De medewerker trombosedienst informeert de patiënt tijdens de eerste controle over de antistollingsbehandeling en overhandigt voorlichtingsmateriaal. Deze eerste controle geschiedt op afspraak, indien mogelijk, in een van de ziekenhuislocaties in verband met de instructie aan de patiënt. De indicatie voor huisbezoek moet door de behandelend arts op het (her)aanmeldingsformulier worden aangegeven. De naar de dienst verwijzend arts beslist alleen gedurende de eerste weken van de controles over de noodzakelijkheid van huiscontroles, daarna beslist de Trombosedienst dit.

Een goed mobiele patiënt wordt bij de eerste (her)controle al poliklinisch gecontroleerd.

Controles voor de Trombosedienst geschieden op alle afnameposten (zie 4.2), doch uitsluitend in de ochtenduren.

Terug naar boven

11. Wet persoonsregistratie

Antonius Ziekenhuis beschikt over een privacyreglement. Zie hiervoor onze website www.mijnantonius.nl.  Hierin is onder andere het volgende beschreven:

 • Welke gegevens worden opgeslagen en hoelang;
 • Wie inzage hebben of krijgen in de gegevens;
 • Wat er gebeurt met het afgenomen materiaal;
 • Hoe men een verzoek kan indienen tot verwijdering van persoonsgegevens.

Terug naar boven

12. Burger Service Nummer (BSN)

Het gebruik van het BSN is bij het Antonius Ziekenhuis verplicht. Op de website, maar ook op prikposten wordt duidelijk gecommuniceerd dat een officieel identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) moet worden meegebracht/getoond bij bloedafname en het inleveren van monsters voor onderzoek.

Terug naar boven

13. Suggesties

Wij stellen het zeer op prijs als u klachten, opmerkingen en suggesties voor verbetering van onze dienstverlening aan ons doet toekomen.

Reacties kunnen worden doorgegeven aan een van de klinisch chemici (zie boven).

Terug naar boven

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps