Laboratoriumdiensten

Informatie voor eerstelijnsaanvragers

Inhoud: 

 

1. Algemeen

Het Klinisch chemisch laboratorium

Het klinisch chemisch laboratorium van het Antonius Ziekenhuis bedient naast specialisten
van het ziekenhuis, ook huisartsen, verloskundigen en verpleeghuisartsen in de regio
Zuidwest Friesland als ook in de Noordoostpolder.
Een deel van de door u aangevraagde onderzoeken zullen wij doorsturen naar een door
ons geselecteerd laboratorium. Deze selectie vindt plaats aan de hand van een lijst van
criteria (zoals certificering, kwaliteit, locatie, transportmogelijkheden, doorlooptijden, etc.).
In het document bepalingen in eigen beheer staat beschreven  welke bepalingen wij in eigen beheer uitvoeren. 
Uiteraard zijn wij gewoon uw contactpunt voor vragen en/of interpretatie, ook als de
onderzoeken elders worden uitgevoerd.

Kwaliteit

Het Klinische Chemisch Laboratorium en bijbehorende afdelingen Bloedafname en Trombosedienst zijn sinds 30 juni 2016 geaccrediteerd volgens de ISO15189 van de Raad voor Accreditatie.

ISO15189 is een internationale norm waarin alle eisen voor competentie en kwaliteit zijn opgenomen die gelden voor medische laboratoria. Met het behalen van deze accreditatie kan het laboratorium aantonen dat er voldaan wordt aan de hoge internationale kwaliteitseisen die er gesteld worden en aanvragers blijvend verzekerd zijn van kwaliteit van de geleverde diensten. Meer informatie vind je op www.rva.nl onder ons registratienummer M111.

 

 

2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst

Klinisch chemici

Dr. M.W. Pot: 0515-488650 m.pot@mijnantonius.nl

Dr. M.A. Smit: 0515-488326 marjon.smit@mijnantonius.nl

Dr. S. Waaijers: 0515 488408 s.waaijers@mijnantonius.nl

Binnen kantoortijden is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via 0515 488862 of via de receptie (0515 48 8888) van het ziekenhuis.

Buiten kantoortijden is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de receptie (0515 48 8888)  van het ziekenhuis.

Medisch leider trombosedienst 

 • Mevr. L. van der Burg: 0515-48 88 88

Apotheker

Voor vragen over de interpretatie van geneesmiddel analyses of drugs-of-abuse (DOA)
testen kunt u contact opnemen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker, bereikbaar via
de receptie (0515-48 88 88) of intern telefoonnummer 7773.

 

Terug naar boven

 

3. Aanvragen en bloedafname

3.1 Aanvraagformulieren

Voor laboratoriumonderzoeken wordt gebruik gemaakt van de aanvraagsystemen HiX of ZorgDomein. Daarnaast kan nog het Antonius huisartsen aanvraagformulier worden gebruikt. 

3.2 Afnamelocaties

Voor bloedafname kunt u terecht in het Antonius Ziekenhuis locatie Sneek en locatie
Emmeloord. Daarnaast zijn er diverse bloedafnamelocaties in de regio SúdWest-Fryslân en
Noordoostpolder. Voor actuele informatie over locaties en openingstijden verwijzen wij
naar de pagina bloed prikken.
Het afnamelaboratorium Sneek is maandag t/m vrijdag geopend van 07:30 - 17:00 uur en
op zaterdag van 10:00 – 12:00 uur. Het afnamelaboratorium Emmeloord is maandag t/m
vrijdag geopend van 07:30 - 16:30 uur.

3.3 Bloedafname aan huis

Een bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie door een arts worden aangemeld. Een bloedafname thuis kan op de volgende manieren worden aangevraagd:

Telefonisch aanvragen:

 • Sneek: 0515 - 41 81 81
 • Emmeloord: 0515 - 48 89 19

Via fax aanvragen:

 • Sneek: 0515 - 48 81 06
 • Emmeloord: 0515 - 48 89 66

3.4  Cito aanvragen & doorbellen

In principe worden resultaten van alle op de voorkant van de eerstelijns
aanvraagformulieren voorgedrukte, beschikbare onderzoeken binnen 24 uur
gerapporteerd. Indien er een cito indicatie is voor onderzoek, vragen wij u om dit op het
aanvraagformulier te vermelden. Indien resultaten direct naar de aanvragend arts
doorgebeld moeten worden, verzoeken wij u het 06-nummer waaronder u bereikbaar bent
op het aanvraagformulier te schrijven.

3.5  Benodigde gegevens patiënt

Bij bloedafname of het inleveren van patiënt materialen dient de patiënt naast het
loopbriefje of aanvraagformulier ook een geldig wettelijk identiteitsbewijs (paspoort of IDkaart)
om zich te kunnen identificeren en de zorgverzekeringspas mee te brengen.

3.6  Nuchter

Indien de patiënt nuchter moet zijn voor een afname, mag de patiënt voorafgaand aan de bloedafname gedurende 10 uur niet roken, eten of drinken (behalve water, geen thee of koffie) en gedurende 24 uur geen alcohol gebruiken. De inname van medicatie is op advies van de behandelaar/arts. Alleen water drinken is toegestaan.

3.7  De Antonius eLabgids

Het laboratorium beschikt over een uitgebreid naslagwerk, de eLabgids, waarin op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke manier alle informatie is op te vragen over alle vormen van diagnostiek op het klinisch chemisch laboratorium. Ook worden met de eLabgids contactgegevens en nieuws vanuit het KCL beschikbaar gesteld. Onze eLabgids is niet alleen beschikbaar als on-line website, maar ook als app voor mobile devices (zowel iOS als Android). Ga daarvoor naar de Google (Android) of Apple (iOS) appstore en zoek op Antonius Lab (let daarbij op het juiste Antonius logo). Zo is de informatie over onze laboratorium bepalingen altijd en overal raadpleegbaar. In onze eLabgids hoeft u zich niet eerst te registreren, u kunt gelijk zoeken op bepalingen. TIP: zet de link (URL) van de eLabgids op een voor u makkelijk bereikbare plek, bijvoorbeeld in uw favorieten van de browser.

 

 

Terug naar boven

 

4. Speciale onderzoeken

4.1 Glucosemetercontrole voor diabetespatiënten

Het is mogelijk om de glucosemeters van uw diabetespatiënten bij ons jaarlijks te laten
controleren. Hiervoor wordt een venapunctie verricht om de glucoseconcentratie in bloed
vast te kunnen stellen. Binnen 5 minuten meet de patiënt zelf met zijn/haar eigen meter
ook de glucoseconcentratie. Indien de 2 resultaten binnen vooraf gestelde grenzen vallen,
voldoet de meter aan onze kwaliteitseisen. De patiënt krijgt een certificaat mee, waarop
staat dat de meter voor de periode van 1 jaar is goedgekeurd.

4.2 Sperma onderzoek

Sperma onderzoek kan alleen na afspraak met het laboratorium worden uitgevoerd. Gebruik voor sperma onderzoek het hiervoor bestemde opvangmateriaal/potje. Dit kunt u bij ons bestellen en de patiënt kan het materiaal ook ophalen in de locaties Sneek en Emmeloord. Het sperma dient op specifieke tijdstippen ingeleverd te worden met een aanvraagformulier. Zie voor meer informatie in de folder ‘Aanwijzingen voor Spermaonderzoek’ en ‘Aanwijzingen voor spermacontrole na sterilisatie’  Bij de resultaten van oriënterend spermaonderzoek zal door een van de klinisch chemici een interpretatie aan de resultaten toegevoegd worden. 

4.3 Urineonderzoek

Urine moet in een speciaal hiervoor bestemd opvangpotje worden ingeleverd. Deze potjes kunt u bij ons bestellen middels een email-verzoek naar BestellingenPOCT@mijnantonius.nl. De patiënt kan het potje ook zelf ophalen op een van de Antonius locaties in Sneek of Emmeloord.  Het is van groot belang dat urine zo spoedig mogelijk na productie/verzamelen bij het laboratorium wordt ingeleverd. Zie voor meer informatie in de folder ‘Urineonderzoek’.

4.4 Fundusfotografie

In het kader van ketenzorg wordt voor patiënten uit de Noordoostpolder de mogelijkheid
geboden om fundusfoto’s te maken bij het afnamelaboratorium Emmeloord (Urkerweg 4).
Hiertoe behoort door de patiënt een afspraak te worden gemaakt. De fundusfoto wordt
beoordeeld door een oogarts van het Antonius Ziekenhuis. Meer informatie is te vinden in de folder 'foto van het netvlies'.

4.5 Orale glucosetolerantietest (OGTT)

In de screening en diagnostiek van een gestoorde glucosetolerantie en/of
zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum) kan een orale glucosetolerantietest een rol van betekenis hebben. Deze functietest kan plaatsvinden in het afnamelaboratorium in
Sneek of Emmeloord. Hiertoe kan de patiënt een afspraak maken met het Klinisch
Chemisch laboratorium. Meer informatie is terug te vinden in de patiëntfolder
Glucosetolerantietest’.

 

 

Terug naar boven

5. Bepalingsfrequentie

De onderzoeken op het aanvraagformulier ten behoeve van huisartsen worden eventueel
als voorlopig rapport binnen 24 uur na binnenkomst van het monster gerapporteerd. Het
definitieve rapport wordt verzonden wanneer het laatste resultaat van de groep binnen is.
Indien een resultaat eerder gewenst is, dient contact te worden opgenomen met één van
de klinisch chemici.

6. Reflexdiagnostiek

Bij de volgende aanvragen wordt automatisch een vervolgonderzoek ingezet:

 • Anemie-diagnose: indien sprake van een verlaagd hemoglobine, wordt
  vervolgonderzoek ingezet.
 • TSH-diagnose: indien TSH afwijkend is, wordt een fT4 toegevoegd.
 • Totale bilirubine: indien verhoogd, wordt een directe bilirubine toegevoegd.
 • Vitamine B12 diagnose: bij een vitamine B12 resultaat tussen 149 - 250 pmol/l wordt
  automatisch methylmalonzuur toegevoegd.

Indien bij controle van het plasma blijkt dat dit lipemisch is, kan triglyceriden worden
toegevoegd.
Indien bij controle van het plasma blijkt dat dit icterisch is, kan bilirubine worden toegevoegd.

 

7. Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

Van de grenzen die door het laboratorium gehanteerd worden om op eigen initiatief afwijkende
resultaten door te geven, kunt u hieronder de meest actuele lijst vinden:

8. Point of care testen (POCT)

Door het klinisch chemisch laboratorium wordt ook Point of care testing (POCT) apparatuur
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van POCT testen Hb, CRP, urinediagnostiek in uw
praktijk (near patient testing/bedside testing) zoals. Naast anamnese en lichamelijk onderzoek
kunt u met POCT ter plekke de diagnose objectiveren. Zo kunt u gericht behandelen,
geruststellen, uitsluiten of doorverwijzen. Door POCT medewerkers wordt de apparatuur in uw
praktijk geïnstalleerd en gebruikers worden geïnstrueerd. Door een gestandaardiseerde werkwijze en het uitvoeren van kwaliteitscontroles wordt de kwaliteit van de analyse optimaal
geborgd. Hierbij worden de voor POCT geldende ISO 22870 kwaliteitsnormen gevolgd.
Indien u meer informatie over de mogelijkheden voor POCT diagnostiek zou willen ontvangen,
dan kunt u hierover contact opnemen met het POCT team (via email laboratoriumpoct@mijnantonius.nl) of één van de klinisch chemici.

9. Diagnostisch toets overleg (DTO)

Op aanvraag wordt de mogelijkheid geboden om een Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) te
organiseren binnen uw huisartsengroep of –praktijk om het rationeel en doelmatig aanvragen
van eerstelijns diagnostiek te bevorderen. Een DTO is een nascholing waarin casuïstiek wordt
besproken, het aanvraaggedrag wordt vergeleken met dat van uw collega’s, hierover feedback
wordt gegeven en wordt stilgestaan bij relevante standaarden en richtlijnen. Ook kunnen
(regionale) afspraken aan de orde worden gesteld en komen de laatste ontwikkelingen over het
betreffende onderwerp aan bod. Het uiteindelijke doel van een DTO is zinnige en zuinige inzet
van laboratoriumdiagnostiek te bewerkstelligen.


De klinisch chemici van het Antonius Ziekenhuis nemen actief deel aan het organiseren van
diagnostische toets overleggen (DTO). Bent u als huisarts of HAGRO geïnteresseerd om een DTO te organiseren, neemt u dan contact op met één van de klinisch chemici. Er zijn al diverse
onderwerpen beschikbaar zoals acute buikpijn, anemie, hartfalen, hemochromatose,
nierschade, PSA, schildklierfunctie-stoornissen, vitamine B12 en vitamine D. Een nieuw
onderwerp is uiteraard ook mogelijk.

 

Terug naar boven 

 

 

10. Trombosezorg

10.1 Bereikbaarheid

 • De Trombosedienst is voor intercollegiaal overleg telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur.
 • Voor patiënten zijn we bereikbaar van 08.30 - 10.00 uur, 10:30 - 12:00 uur en 13:30 - 15:00 uur.
 • Buiten deze uren is de Trombosedienst voor spoedgevallen bereikbaar op telefoonnummer 0515 - 48 88 88.

10.2 (Her)aanmelden van trombosepatiënten

De behandelend arts meldt een nieuwe patiënt aan middels het landelijke
(her)aanmeldingsformulier. Een voorlopige aanmelding kan telefonisch plaatsvinden, maar
moet altijd door een schriftelijke bevestiging worden gevolgd. Met behulp van het volledig
ingevulde (her)aanmeldingsformulier wordt de patiënt ingeschreven.

 

Een medewerker trombosedienst informeert de patiënt tijdens de eerste controle over de
antistollingsbehandeling en overhandigt voorlichtingsmateriaal. Deze eerste controle
geschiedt op afspraak, indien mogelijk, in één van de ziekenhuislocaties in verband met de
instructie aan de patiënt. De indicatie voor huisbezoek moet door de behandelend arts op het (her)aanmeldingsformulier worden aangegeven. De naar de dienst verwijzend arts
beslist alleen gedurende de eerste weken van de controles over de noodzakelijkheid van
huiscontroles, daarna beslist de trombosedienst dit.

Een goed mobiele patiënt wordt bij de eerste (her)controle al poliklinisch gecontroleerd.

 

Controles voor de trombosedienst geschieden op alle afnamelocaties (zie 3.2), doch
uitsluitend in de ochtenduren.

 

11. Wet persoonsregistratie

Antonius Ziekenhuis beschikt over een privacyreglement. Hierin is onder andere het volgende beschreven:

 • Welke gegevens worden opgeslagen en hoelang;
 • Wie inzage hebben of krijgen in de gegevens;
 • Wat er gebeurt met het afgenomen materiaal;
 • Hoe men een verzoek kan indienen tot verwijdering van persoonsgegevens.

12. Burger Service Nummer (BSN)

Het gebruik van het BSN is bij het Antonius ziekenhuis verplicht. Op de webpagina, maar
ook op afnamelocaties wordt duidelijk gecommuniceerd dat een geldig wettelijk
identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) moet worden meegebracht/getoond bij
bloedafname en het inleveren van patiëntmaterialen voor onderzoek.

13. Tarieven

Laboratoriumdiagnostiek dat door een eerstelijnsaanvrager wordt aangevraagd valt onder
de basisverzekering van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor reguliere trombosezorg en
de zelfmeetcontrole. De kosten hiervan worden vergoed door de zorgverzekeraar, maar
gaan wél ten laste van het eigen risico. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars.
Het tarief van diagnostiek en de vergoeding hiervoor is afhankelijk van de door de
zorgverzekeraar gemaakte afspraken. De tarieven die voor uw patiënt gelden zijn dus
afhankelijk van de zorgverzekeraar en het type zorgverzekering. Wij raden uw patiënt aan
contact op te nemen met de zorgverzekeraar bij vragen en voor meer informatie over de
individuele situatie.

14. Suggesties

Wij stellen het zeer op prijs als u klachten, opmerkingen en suggesties voor verbetering van
onze dienstverlening aan ons doet toekomen.
Reacties kunnen worden doorgegeven aan een van de klinisch chemici (zie boven).

 

Terug naar boven

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@mijnantonius.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps