Voorwaarden

Voorwaarden MijnAntonius geldend voor patiënten (of hun wettelijk vertegenwoordiger) en medewerkers van de Antonius Zorggroep . Gebruikers worden bij het eerste gebruik van MijnAntonius geïnformeerd over de inhoud van deze voorwaarden. Zij dienen akkoord te gaan met de voorwaarden alvorens toegang te krijgen tot de gegevens op MijnAntonius.

 Gebruiksvoorwaarden

 • MijnAntonius is niet geschikt wanneer u direct contact wenst of wanneer sprake is van spoed. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts, de afdeling waar u in behandeling bent of het landelijk noodnummer 112.
 • Mijnantonius geeft geen volledige inzage in uw medisch dossier, maar biedt de mogelijkheid om gedeeltes van uw medische gegevens te bekijken, zoals medische correspondentie.
 • Mijnantonius biedt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken en te wijzigen.
 • Als u aanvulling, wijziging of verwijdering wenst van uw medische gegevens, dient u contact op te nemen met uw zorgverlener.
 • MijnAntonius biedt alleen toegang tot de gegevens betreffende uw eigen behandeling.
 • Het advies van een zorgverlener wordt gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u uw zorgverlener naar beste weten inlicht over uw gezondheid.
 • Bij online contact tussen patiënt en zorgverlener volgen wij de richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG (2007))
 • De toegang tot MijnAntonius is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Toegang tot MijnAntonius wordt verleend op basis van sterke authenticatie. Dit wordt gedaan middels DigiD.
 • Ten aanzien van de bij de authenticatiemiddelen behorende toegangscode is geheimhouding verplicht.
 • De patiënt is verantwoordelijk voor het gebruik van de bevoegdheden die aan de toegang tot MijnAntonius zijn verbonden. De patiënt dient hiervoor alle redelijk te treffen beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen.
 • Bij constatering van misbruik van de authenticatiemiddelen dient de gebruiker via de MijnAntonius-helpdesk hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. (B.v. in geval van inbraak of diefstal, dient de gebruiker te worden geïnformeerd met het verzoek een account te blokkeren). U kunt dit melden via:  

  mijnantonius@antoniuszorggroep.nl

Privacy

 • De gegevens die u via MijnAntonius verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van het Antonius Ziekenhuis zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.
 • Toegang tot patiëntgegevens door medewerkers van het Antonius Ziekenhuis is slechts toegestaan voor zover dit voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is.
 • Zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen onderling gegevens uitwisselen voor zover dat voor uw behandeling noodzakelijk is.
 • Zorgverleners mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Voor het omgaan met uw persoonsgegevens en uw medische gegevens geldt het Privacyreglement van de Antonius Zorggroep. Het privacyreglement is opvraagbaar via het informatiecentrum: bibliotheek@antonius-sneek.nl.
 • Alle handelingen die door gebruikers en bewerkers op MijnAntonius worden verricht, worden geregistreerd. Deze ‘loggegevens’ worden voor een periode van zes maanden bewaard, conform de uitgangspunten van het AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Om eventueel misbruik te detecteren en maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik kunnen de loggegevens systematisch, steekproefsgewijs of naar aanleiding van incidenten worden opgevraagd door de beheersorganisatie.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers aan de samenstelling van MijnAntonius hebben besteed, kunnen onvolkomenheden ontstaan. De Antonius Zorggroep kan daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden jegens wie dan ook.

MijnAntonius en de bijbehorende voorwaarden kunnen links bevatten naar andere websites. De Antonius Zorggroep kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. De Antonius Zorggroep kan voor deze inhoud op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden jegens wie dan ook.

Auteursrecht

Gegevens van MijnAntonius mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Antonius Ziekenhuis.

Vragen of klachten over MijnAntonius

MijnAntonius@antoniuszorggroep.nl

Inloggen met een ZD-/afspraaknummer

Hebt u van het ziekenhuis een e-mail met een inlogcode (tijdelijk account) gekregen? Hiermee kunt u een afspraak planneneen vragenlijst invullen en patiënteninformatie bekijken.

Inloggen met inlogcode (tijdelijk account)

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps