Informatie en voorwaarden publiek internet

Aan u (hierna verder te noemen: “Gebruiker”) wordt door het Antonius een internetvoorziening ter beschikking gesteld via publiek draadloos internet
(AZG-PUBLIC) (hierna verder “internetvoorziening” genoemd) Het Antonius stelt deze internetvoorziening aan u beschikbaar onder de hieronder nader genoemde voorwaarden. 

Artikel 1

Antonius spant zich in de internetvoorziening aan gebruiker beschikbaar te stellen. Antonius geeft echter geen enkele garantie voor de juiste werking en/of beschikbaarheid van de internetvoorziening noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de werking en/of beschikbaarheid van de internetvoorziening. Antonius is niet aansprakelijk voor de schade en/of kosten die gebruiker oploopt door gebruik te maken van de internetvoorziening. Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van de internetvoorziening. Commercieel gebruik van de internet voorziening is zonder toestemming niet toegestaan.

 Artikel 2

Gebruiker dient zich bij het gebruik van de internetvoorziening te houden aan de internet etiquette die onder meer inhouden dat het niet is toegestaan berichten, zowel direct of indirect, aan andere gebruikers of groepen gebruikers te verzenden of internetsites te bezoeken met discriminerende, opruiende of aanstootgevende of bedreigende inhoud. Daarnaast dient gebruiker zich te onthouden van het hacken, downloaden, kopiëren of anderszins verspreiden van programma’s, muziek, films of ander materiaal waarbij een inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, wettelijke voorschriften en/of bepalingen.

 Artikel 3

Gebruiker zal Antonius vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit het niet nakomen van de in artikel 2 genoemde verplichtingen. 

Artikel 4

Antonius past filtering toe op het type verkeer van de internetvoorziening. Daarnaast is het Antonius gerechtigd Gebruiker de toegang tot de internetvoorziening te onthouden indien het vermoeden bestaat dat gebruiker zich niet houdt aan de door Antonius gestelde voorwaarden.

 Artikel 5

In het kader van het beheer van de internetvoorziening vindt door Antonius vastlegging van verkeersinformatie (logging) plaats, waarbij de privacy van de gebruiker wordt gerespecteerd. Antonius bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de dienst, en waartoe Antonius eventueel wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van misbruik kunnen wij het internetverkeer van de betreffende gebruiker gaan monitoren of indien gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag Antonius onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen, bijvoorbeeld het verkeer te beperken of de gebruiker toegang tot de internetvoorziening te weigeren.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps