@Langszij | februari 2020

Het nieuwsbulletin van en voor alle artsen in Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar l.valbada@mijnantonius.nl.
We zijn alweer even op weg in 2020, een nieuw jaar met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden! In deze @Langszij treft u de belangrijkste ontwikkelingen aan.

 

In deze @Langszij:

 

coronavirus

Coronavirus

Op dit moment domineert de uitbraak van het coronavirus het landelijke nieuws. Ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten moeten zich voorbereiden en alert zijn op mogelijke besmettingen. Is een patiënt recent teruggekeerd uit Wuhan en is er een verdenking van een infectie met het coronavirus, dan moet direct contact worden opgenomen met de GGD.

 

Het NHG heeft nauw contact met het RIVM en het ministerie van VWS. In het dossier coronavirus op de NHG-website vind je de meest recente informatie over de uitbraak, de kenmerken van een infectie en hoe te handelen. Het is belangrijk dat een patiënt niet in de praktijk of op de post komt en dat de huisarts bij een huisbezoek de nodige voorzorgsmaatregelen treft. Zijn de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (zie de richtlijn Infectiepreventie) niet aanwezig, dan moet de GGD ingeschakeld worden. Het kan lastig zijn om de vereiste materialen te bestellen. Het Antonius Ziekenhuis bekijkt of zij hierin wat kan betekenen voor de huisartsen in haar regio. Praktijkmanagers zijn momenteel aan het inventariseren om hoeveel setjes het zou gaan per huisartsenpraktijk. De aantallen kunnen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Liesbeth van Albada. Zodra bekend is wat mogelijk is, zullen we de praktijkmanager hierover berichten.

 

Terug naar inhoud

 

geriaters

Klinische Geriatrie in het Antonius Ziekenhuis

In de afgelopen 2 jaar is de vakgroep Klinische Geriatrie sterk veranderd. Sinds 2017 is de vakgroep gaan samenwerken met Ziekenhuis Tjongerschans en is ze versterkt met drie nieuwe klinisch geriaters. Karel van Wieringen is met pensioen. Dit brengt veel verandering met zich mee:

 • we zijn in medebehandeling bij alle 70+-ers met een heupfractuur
 • 70+-ers met een coloncarcinoom of blaascarcinoom worden pre-operatief gescreend op kwetsbaarheid en zo nodig poliklinisch door ons gezien
 • we hebben, samen met de fysiotherapeuten, een formele valpoli opgestart

We stellen ons hieronder graag voor!

 

Fenna Beeksma
‘Sinds december 2018 ben ik de vakgroep Geriatrie komen versterken. Vanuit Tjongerschans word ik gedetacheerd in het Antonius Ziekenhuis Sneek, waar ik het grootste deel van mijn werkzaamheden als klinisch geriater verricht. In Tjongerschans participeer ik in de diensten en verzorg ik één maand per jaar de kliniek. Naast de klinische zorg voor de oudere patiënt zal ik mij richten op onderwijs en scholing.’

 

Jeroen Krijnsen
‘Sinds maart 2018 werk ik met veel plezier bij de vakgroep Geriatrie Tjongerschans/Antonius Ziekenhuis. Mijn poliklinische werk doe ik in Sneek, waar ik ook het medisch management doe. In de ANW-dienst en voor de zaalsupervisie (1 maand/jaar) ben ik in de Tjongerschans te vinden. Voor mijn opleiding tot klinisch geriater ben ik enkele jaren werkzaam geweest als specialist ouderengeneeskunde/somatisch arts bij GGZ Drenthe.’

 

Corrie Boonstra
‘Tijdens mijn coschappen werd al snel duidelijk dat ik het liefst ouderen als patiënt had. In mijn werk als klinisch geriater is er eigenlijk nooit een dag dat ik geen plezier heb. Sinds maart 2017 werk ik grotendeels in Sneek op de polikliniek Geriatrie en in de consultatieve dienst. Daarnaast werk ik ook in Heerenveen op de afdeling Klinische Geriatrie.’

 

Terug naar inhoud

 

 

gynaecologischeecho

Gynaecologische echo’s

Bij het aanvragen van een gynaecologische echo is het van belang met de juiste indicatie te verwijzen. Bij aanvragen betreffende ‘Locatie IUD’, ‘Beoordeling adnexen’ en  ‘Verdenking myomen’ dit graag kiezen in ZorgDomein. Indien de aanvraag niet onder bovenstaande drie indicaties valt, betreft het een reguliere verwijzing.

 

Terug naar inhoud

 

onderzoeken_echo

Echo scrotum

Bij patiënten met klachten aan het scrotum is het (in het kader van zinnige zorg) handiger om de patiënt eerst naar Radiologie te sturen voor het maken van een echo en niet meteen te verwijzen naar Urologie. Vaak is er namelijk niks aan de hand en hoeft de patiënt niet te worden behandeld in het ziekenhuis. In het geval er uit de echo blijkt dat een operatie noodzakelijk is, moet de patiënt uiteraard worden verwezen.

 

Terug naar inhoud

 

rontgenknie

Patiënten ouder dan 50 jaar met knieklachten geen MRI, maar röntgenfoto

Huisartsen kunnen een MRI van de knie aanvragen ongeacht de leeftijd van de patiënt. In het kader van ‘zinnige zorg’ is dit niet wenselijk. Bij knieklachten bij patiënten ouder dan 50 jaar gaat het vrijwel altijd om klachten ten gevolge van degeneratieve afwijkingen (artrose) en moet bij voorkeur eerst een röntgenfoto worden aangevraagd. Een MRI laat bij deze patiënten bijna altijd wel afwijkingen zien, bijvoorbeeld van de meniscus, maar deze hebben meestal geen consequenties voor de behandeling. Deze is meestal conservatief. Een MRI met daarop een zogenaamde degeneratieve meniscusscheur is tegenwoordig geen indicatie meer voor een artroscopie. Toch komt het nog voor dat patiënten ouder dan 50 met knieklachten worden verwezen, waarbij door de huisarts reeds een MRI is aangevraagd. Door de radioloog zijn dan netjes de afwijkingen aan de meniscus en/of het kraakbeen beschreven en patiënten komen dan vaak met de verwachting dat ze in aanmerking komen voor een operatie. Orthopeden moeten dan gaan uitleggen dat dit niet juist is en dat ze terugverwezen worden naar de eerste lijn voor een conservatief beleid met oefentherapie, gewichtsvermindering, pijnstillers etc.


Het aanvragen van een MRI van de knie bij patiënten ouder dan 50 jaar is voor de huisarts in principe dus niet de bedoeling. Het is bij deze patiënten veel zinniger om de juiste röntgenfoto’s aan te vragen.

 

Terug naar inhoud

 

verwijzing

 

Juiste informatie doorgeven bij verwijzing naar specialist

In het ziekenhuis wordt veel tijd besteed aan het optimaliseren van de ontslagbrief. Deze moet voldoen aan de HASP (Huisarts-Specialist) richtlijn en binnen 24 uur worden verstuurd aan de huisarts. De ideale ontslagbrief is er nog niet, maar er wordt hard aan gewerkt!

 

Het valt op dat ook de verwijsbrief van de huisartsen kan worden verbeterd. Hierin staat soms veel onnodige informatie, terwijl de vraag aan de specialist ontbreekt. Deze moet dan al die informatie doorploeteren voordat hij/zij doorheeft wat precies de bedoeling is van het consult. Ook worden soms afkortingen gebruikt die onbekend zijn. Graag vragen we jullie aandacht hiervoor: geef liefst kort en krachtig door voor welke klacht de patiënt precies komt én wat je vraag aan de specialist is. Alleen de zin ‘Graag uw beoordeling’ is bijvoorbeeld niet genoeg.

 

Terug naar inhoud

 

 

Werkgroep Communicatie naar aanleiding van compagnonscursus

Tijdens de compagnonscursus hebben de bestuursleden van de RHV en het stafbestuur van het Antonius Ziekenhuis gezamenlijk een workshop verzorgd over communicatie. Hier kwam vooral naar voren dat men de ad hoc communicatie tussen huisarts en specialist (in het geval van overleg over een patiënt) wilde verbeteren. Belangrijke argumenten hiervoor zijn de ergernissen over het keuzemenu (toets 4 voor …), maar ook het elkaar niet willen storen tijdens het spreekuur.

 

De ene specialist heeft er geen probleem mee om tijdens het spreekuur te worden gestoord, de vraag is immers legitiem, maar in sommige gevallen kan storen tijdens het spreekuur wel heel vervelend zijn. Het is bovendien niet altijd nodig om onmiddellijk antwoord te krijgen, een antwoord iets later op de dag zou ook voldoende zijn. Er wordt daarom gezocht naar een andere, laagdrempelige wijze om elkaar te consulteren. Ook wordt er nagedacht over hoe men elkaar het beste kan informeren als er veranderingen zijn, of als er sprake is van strategische of organisatorische vraagstukken. Verschillende huisartsen en specialisten hebben aangegeven hier wel in mee te willen denken. De werkgroep komt eind februari voor het eerst bij elkaar.

 

Terug naar inhoud

 

 

Zorgportaal

Ontwikkelingen zorgverlenersportaal

Tijdens de compagnonscursus is ook een workshop verzorgd over het zorgverlenersportaal en wat er zoal mogelijk is om open te stellen. Naar aanleiding van deze workshop zijn er verschillende aanpassingen gedaan die op dit moment worden getest. Kees Modderman van Zorglogistiek is bij verschillende huisartsen langsgegaan om een en ander te installeren en uitleg te geven. Deze huisartsen bekijken op dit moment hoe een en ander in de praktijk functioneert. Over een paar maanden zal worden geëvalueerd.

 

Terug naar inhoud

 

 

 

spinnaker

Spinnaker nieuws

Sinds afgelopen najaar is de spinnaker ‘Premaligne en niet-melanocytaire huidkanker’ beschikbaar voor de toetsgroepen. De huisartsen die deze scholing hebben gevolgd, waren erg enthousiast! Als ‘geheugensteuntje’ om tijdens het spreekuur even snel te zien hoe het ook al weer zat, heeft de vakgroep Dermatologie een leuk kadootje gemaakt, dat jullie als het goed is per post hebben ontvangen. Behalve de spinnaker Premaligne en niet-melanocytaire huidkanker, kun je ook Kinderen met astma, Atriumfibrilleren, Spoedzorg in oogheelkunde en Bekkenbodemproblematiek (deel 1: Urine incontinentie, deel 2: Prolaps (in één bijeenkomst)) volgen. In het komende jaar worden spinnakers over galblaas en liesbreuk operatie-indicaties en controles bij aneurysma's, over chronische artralgene pijn en over antistolzorg ontwikkeld.

 

Ook deze (of een andere) spinnaker volgen? Mail of bel dan naar Helga Burgers (h.burgers@mijnantonius.nl of 0515 - 48 82 24). Zij kan een spinnaker nascholing voor je plannen. Heb je goede suggesties voor een nieuwe spinnaker nascholing, mail dan naar l.valbada@mijnantonius.nl.

 

De afspraken kun je altijd terugvinden op het open gedeelte van de website: www.mijnantonius.nl (onder het tabblad Professionals). Ook eenvoudig middels google: ‘antonius spinnaker’.

 

Terug naar inhoud

 

 

Antonius Thuis

Antonius Thuis

Programma Antonius Thuis

Met het programma Antonius Thuis organiseren we zorg op de juiste plek voor onze patiënten met de kennis, mensen, middelen en innovaties die nu beschikbaar zijn. Daarom gaan we samen met de patiënt en de zorgprofessionals patiëntpaden ontwerpen, testen en invoeren. Een patiëntpad bestaat uit alle stappen die de patiënt doorloopt in zijn/haar ziekteproces. De wensen van de patiënt over de behandeling en de behandellocatie zijn daarin leidend. Met pilots (5-15 patiënten) toetsen we of het ontwerp van een nieuw patiëntpad voldoet aan onze eisen. Als dit zo is, dan schalen we op naar een grote pilot (125 patiënten) waarin ook de bijbehorende processen (ICT, financiën, beleid, HRM) aangepast worden aan de nieuwe situatie. Bij positieve resultaten voeren we het nieuwe patiëntpad definitief in. De voorbereidingen op de patiëntpaden worden gedaan door een kerngroep. Naast verpleegkundigen nemen ook altijd minimaal 1 specialist en huisarts deel aan deze kerngroep. Samen werken aan toekomstbestendige zorg vinden we van het grootste belang.

Voortgang patiëntpaden en deelprojecten

Inmiddels is het patiëntpad "Toediening thuis" gestart met een eerste pilot waarbij Herceptin/Trastuzumab thuis wordt toegediend. Deze pilot wordt in de tweede week van februari geëvalueerd.

De komende weken start het patiëntpad "Wondzorg ulcus cruris". In dit patiëntpad wordt complexe wondzorg door verpleegkundigen in de thuissituatie uitgevoerd onder supervisie van de dermatoloog.

De pilots die later dit jaar zullen volgen zijn onder andere: patiëntpaden "COPD", "Parkinson en daarnaast richten wij ons op een aantal deelprojecten zoals bijvoorbeeld "Keuzehulpen".

Een (online) keuzehulp helpt bij het kiezen van de behandeling die het beste bij iemand past. De keuzehulp zet de voordelen en nadelen van elke behandeling op een rij en helpt de patiënt na te denken over wat belangrijk is. Nieuwe patiëntpaden waar we in 2020 graag met jullie mee willen starten zijn onder andere "Kwetsbare ouderen" en "Hartfalen".

Deelname kerngroepen en informatievoorziening

De huisartsen wiens patiënten deelnemen aan de pilots, worden vooraf geïnformeerd over de achtergrond en inhoud van de pilot. Voortgang van de behandeling wordt via de reguliere brief tussen specialist en huisarts gecommuniceerd. Voor het patiëntpad COPD en Kwetsbare Ouderen zouden we graag een huisarts willen toevoegen aan de kerngroep. Bij interesse voor deze kerngroepen of voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met Els Reeuwijk via thuis@mijnantonius.nl.

 

Terug naar inhoud

 

 

Laboratorium aanvraagformulier ZorgDomein

ZorgDomein heeft vorig jaar het labformulier aangepast; er kan gekozen worden voor diagnosegericht aanvragen via “probleemgroepen” of losse “bepalingen”.

 

 • Bij selectie van een probleemgroep worden aanvraagpakketten en/of bepalingen getoond. Hierbij is aangesloten bij de aanvraagformulieren voor laboratoriumonderzoek en ketenzorg.
 • Bij selectie van bepalingen verschijnt een overzicht met de 40 meest aangevraagde bepalingen.
 • Via “zoeken” kunnen losse bepalingen worden toegevoegd. De gekozen pakketten en testen zijn in de rechterkolom zichtbaar.
 • Het is mogelijk om een “onbekende bepaling” aan te vragen. Indien deze aangevinkt wordt, verschijnt onder in het scherm een tekstveld, waarin de naam kan worden ingevuld.
 • U kunt “probleemgroepen” of “bepalingen” selecteren door het sterretje aan te vinken, zodat deze lay-out standaard getoond wordt.

Wanneer u suggesties heeft ten aanzien van het ZorgDomein aanvraagformulier, stuur dan een e-mail aan d.hardeman@mijnantonius.nl of m.roelofs-thijssen@mijnantonius.nl of neem telefonisch contact op met één van de klinisch chemici op 0515 - 48 85 03 / 48 85 05.

 

Terug naar inhoud

 

 

foto bloedprikken

Nuchtere/niet nuchtere bloedafname

Naar aanleiding van (inter)nationale richtlijnen is de instructie voor een nuchtere bloedafname aangescherpt.

 

Bij nuchtere bloedafname behoort de patiënt voorafgaand aan bloedafname:

 • 12 uur van tevoren: niet te roken, eten of drinken (behalve water, geen thee/koffie)
 • 24 uur geen alcohol te gebruiken
 • de inname van medicatie is toegestaan, tenzij een arts nadrukkelijk anders verzoekt

Een nuchtere bloedafname wordt geadviseerd wanneer triglyceriden (niet-nuchter) > 4,5 mmol/l zijn, bij bekende hypertriglyceridemie, herstellende van hypertriglyceridemische pancreatitis, bij start van medicatie die ernstige hypertriglyceridemie kan veroorzaken en bij aanvraag van andere nuchtere testen (nuchter glucose, TDM).

In de volgende gevallen volstaat in eerste instantie een niet-nuchtere bloedafname

 • Eerste keer lipidenspectrum
 • Voor cardiovasculair risicomanagement
 • Patiënten opgenomen met coronaire hartziekte
 • Bij kinderen
 • Voorkeur van patiënt
 • Bij diabetespatiënten (hypertriglyceridemie kan worden gemaskeerd door nuchtere afname)
 • Bij ouderen
 • Patiënten met stabiele medicatie

 

Terug naar inhoud

 

 

foto lab

Antoniuslabgids.nl

Online Antoniuslabgids.nl tijdelijk niet beschikbaar

Ook langs deze weg willen we u mededelen dat de website Antoniuslabgids.nl tijdelijk niet beschikbaar is. Bij het opstarten verschijnt de melding dat de site offline is. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip. Bij inhoudelijke vragen over de Antonius labgids kunt u altijd contact opnemen met het laboratorium via telefoonnummer 0515 - 48 81 10. Er wordt gewerkt aan een alternatieve oplossing, streven is om de Online Labgids op korte termijn via de website mijnantonius.nl beschikbaar te stellen. Wij zullen u daar zo spoedig mogelijk nader over informeren.

 

Terug naar inhoud

 

 

update artsen

Mutaties huisartsen en specialisten

Nieuwe specialisten

L.M. (Leonie) van der Burg, internist/hematoloog (per 01-01-2020)
J.J. (Jacob) de Graaf, cardioloog (per 01-01-2020)
J.C.M. (Anke) Verzijden, anesthesioloog/pijnspecialist (per 01-01-2020)
S.H.W. (Suzzanna) Vonken, gynaecoloog, chef de clinique (per 01-12-2019)
E. (Elena) Meló, psychiater (per 18-11-2019)
S. (Sytse) Sijbrandij, oogarts (per 15-11-2019)
M. (Omeed) Fakiri, neuroloog (per 01-10-2019)
L.M. (Lukas) Vos, kaakchirurg, waarnemer (per 01-09-2019)
H.A. (Heleen) van Wagenberg-Booij, neuroloog (per 01-09-2019)
J.L. (Jannemieke) Bolt-Smit, gynaecoloog, chef de clinique (per 12-08-2019)
M. (Marieke) Huizinga-Hoff, kinderarts (per 01-10-2019)
G.S.S. (Wendy) van Rijs-Borgdorf, longarts, chef de clinique (per 01-10-2019)

Vertrokken specialisten

G. (Gerhard) Woolthuis, internist (per 01-01-2019 praktijk beëindigd, maar nog wel als waarnemer actief)

Nieuwe huisartsen

E. (Erryt) Bouma, huisarts te Bolsward (per 01-01-2020 praktijkhouder)
M.C.M. (Monique) Lappenschaar, huisarts te Balk/Woudsend (per 01-01-2020 praktijkhouder)
G.P. (Guido) Snoek, huisarts te Sneek (per 01-01-2020 praktijkhouder)
M. (Manon) Urff, huisarts te Sneek (per 01-01-2020 praktijkhouder)
R. (Rim) Vos, huisarts te Bolsward (per 01-01-2020 praktijkhouder)

Vertrokken huisartsen

S. (Sjoerd) Alkema, huisarts te Sneek (per 01-01-2020)

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps