@Langszij 1 | januari 2019

Het nieuwsbulletin van en voor alle artsen in Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar l.valbada@mijnantonius.nl

Inhoud: 

 

Nieuw jaar

Beste huisarts, beste specialist,

 

Een nieuw jaar is begonnen. Een mooi moment om nog even stil te staan bij het afgelopen jaar en wat er op de planning staat voor komend jaar.

 

Sinds mijn start in maart ben ik aangeschoven bij veel verschillende werkgroepen en commissies. Ik raak steeds beter thuis in de wereld van de Antonius Zorggroep en haar adherentiegebied en leer steeds meer mensen kennen. Omgekeerd leren ook steeds meer mensen mij kennen en word ik steeds beter 'gevonden' als er vraagstukken zijn waar de transmuraal coördinator wellicht een rol kan spelen. Bij de catamarancommissie houden we ons bezig met de klinische avonden en de compagnonscursus (dit jaar een jubileum!), bij de transmurale vakgroepoverleggen (TVO) staat de samenwerking centraal tussen de betreffende vakgroepen en de huisartsen, worden eventuele verbeterpunten besproken en suggesties gedaan voor verbetering van zorg. Ook positieve zaken komen aan de orde. Wat goed gaat moet uiteraard vooral zo blijven! ZorgDomein is bij deze TVO's een vast agendapunt.

Ik ben vrijwel elke keer aanwezig bij de RHV bestuursvergaderingen en bij de kernstafvergaderingen en heb structureel overleg met Thuiszorg Zuidwest Friesland. Op die manier kan ik zo goed mogelijk de verkregen informatie doorgeven aan de andere zorgverleners. Verder ben ik betrokken bij de regiegroep medicatieoverdracht in de keten, projectgroep het voedingspaspoort en word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het netwerk palliatieve zorg. Ook binnen de Antonius Zorggroep ben ik toegetreden tot verschillende projectgroepen, bijvoorbeeld over het belangrijke onderwerp 'ontslagbrief'.

 

Terug naar inhoud

Scholing

Naast de klinische avonden ontwikkelen we onder de noemer 'spinnaker scholingen' ook inhoudelijke scholingen over concrete ziektebeelden of thema's. In een klein team van huisartsen en specialisten worden rond deze ziektebeelden concrete werkafspraken gemaakt en wordt een op casuïstiek gebaseerde scholing ontwikkeld die in de toetsgroepen van de hagro's wordt gegeven. Tijdens een moment dat voor de toetsgroep handig is, komt een koppel van specialist en huisarts op de praktijk deze scholing verzorgen. Praktijkgericht, gebaseerd op casuïstiek en het geleerde kan de volgende dag meteen worden toegepast. De ervaringen met deze scholingen zijn tot nu toe erg positief: zowel op medisch inhoudelijk vlak als op het gebied van samenwerking.

 

Terug naar inhoud

Nóg betere samenwerking

Wat mij in de afgelopen maanden is opgevallen is dat de verschillende vakgroepen, de thuiszorg en de andere zorgverleners nog vaak vanuit hun eigen domein denken en werken. Men wil graag samenwerken, noemt ook dat dat heel belangrijk is, maar zoekt elkaar in de praktijk toch nog te weinig op. Elkaar beter kennen, beter weten wie precies wat doet in het totale zorgproces rond een patiënt, weten waar je eigen expertise ophoudt en die van een ander begint, is voor die samenwerking essentieel. Het is daarom belangrijk dat we het komende jaar samen de 'muurtjes' wat afbreken.

 

De RHV en de Antonius Zorggroep willen als zorgaanbieders meer samen optrekken. In hun wederzijdse jaarplannen sluiten de doelstellingen daarom op elkaar aan. Onder de noemer 'Antonius thuis' wil de Antonius Zorggroep dit jaar bijvoorbeeld 5 zorgpaden onder de loep nemen en kijken hoe de zorg anders kan worden ingericht, zodat zowel de patiënten als de zorgverleners hier blij van worden. Het motto is 'Zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis, als het kan'. Bij deze projecten zijn veel verschillende disciplines betrokken, waaronder huisartsen, maar ook de patiënten zelf. Als transmuraal coördinator zal ook ik betrokken zijn en proberen zoveel mogelijk te verbinden. Om het programma 'Antonius thuis' meer handen en voeten te geven, is een programmamanager aangetrokken: Els Reeuwijk. Zij zal zich in de komende @Langszij voorstellen.

 

Liesbeth van Albada

Transmuraal coördinator Antonius Zorggroep

 

Terug naar inhoud

Even voorstellen

Om alvast een begin te maken met 'elkaar beter leren kennen' (je kunt ze dagelijks tegenkomen in je werk), stellen zich hieronder onder andere een aantal physician assistants voor. In de volgende @Langszij zullen meer collega's zich voorstellen. We stellen het op prijs als ook huisartsen die nieuw zijn in Friesland of de Noordoostpolder en physician assistants die hier werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk, zich in de @Langszij zouden willen voorstellen. Een foto met een klein stukje tekst kan naar de transmuraal coördinator worden gemaild. Naast een aantal physician assistants stelt ook Ghasem Moradi van Hyperbare zuurstoftherapie zich hieronder voor.

 

Physician Assistants

De physician assistant wordt breed opgeleid om artsen te ondersteunen bij hun medische taken. Taken zijn onder andere het uitvoeren van anamnese en lichamelijk onderzoek, het stellen van een diagnose, het voorschrijven van medicatie en het begeleiden van patiënten.

 

 

Terug naar inhoud

Marianne Nagelhout, PA i.o. MDL

Mijn naam is Marianne Nagelhout. Ik ben in opleiding tot physician assistant op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten sinds november 2016. In maart 2019 hoop ik mijn diploma te mogen ontvangen. Voor ik deze opleiding ging doen, heb ik 12 jaar gewerkt als Intensive care verpleegkundige, ook in het Antonius Ziekenhuis.

Binnen het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten draag ik de zorg voor de klinische patiënten, wat inhoudt dat ik onder andere de dagelijkse visite bij de patiënten loop, diagnostiek aanvraag en interpreteer, beleid aanpas en aanspreekpunt ben voor de verpleegkundigen.

Daarnaast zie ik in de polikliniek nieuw verwezen patiënten. De werkzaamheden in de polikliniek zullen na mijn diplomering verder uitgebreid worden.


 

Terug naar inhoud

Roelof Reitsma, PA Oogheelkunde

Mijn naam in Roelof Reitsma en ik werk nu ruim 9 jaar in het Antonius Ziekenhuis bij de polikliniek Oogheelkunde. Hier ben ik als optometrist in opleiding gestart en na het afronden van die opleiding ben ik gestart met de opleiding phycisian assistant, deze heb ik begin 2018 afgerond. Met plezier verricht ik mijn werkzaamheden op de poli. Deze bestaan onder andere uit spreekuur draaien en poliklinische verrichtingen zoals bijvoorbeeld intra-vitreale injecties en nastaar behandelingen.

 

Binnenkort kom ik in Goutum te wonen waar mijn vriendin en ik een huis hebben laten bouwen. Wij hopen daar met veel plezier te gaan wonen.

 

 

Terug naar inhoud

Karin Koster, PA i.o. Heelkunde

Graag wil ik mij als physician assistant i.o. aan u voorstellen. Na bijna 17 jaar werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige op de Intensive care, besloot ik een nieuwe uitdaging aan te gaan.

In september 2016 ben ik begonnen met de master physician assistant en sindsdien ben ik werkzaam in de functie van zaalarts op de afdeling Heelkunde. Tijdens mijn opleiding heb ik met name de medische zorg gedragen voor de postoperatieve buikchirurgie en de acute buikproblematiek, onder supervisie van de chirurgen. Mijn taakgebied zal zich de komende tijd uitbreiden naar de overige gebieden binnen de Heelkunde. In maart 2019 hoop ik mijn diploma master physician assistant in ontvangst te nemen.

 

 

Terug naar inhoud

Sandra de Ruijter, PA i.o. Oncologie-Hematologie

Mijn naam is Sandra de Ruijter en ik ben in opleiding tot physician assistant binnen het specialisme Oncologie-Hematologie van het Antonius Ziekenhuis. In maart hoop ik, na een medische opleiding van tweeëneenhalf jaar, te diplomeren. Ik ben voornamelijk werkzaam in de kliniek waar ik, samen met de specialist, verantwoordelijk ben voor de dagelijkse medische zorg voor de opgenomen patiënten. Ook kan ik ingezet worden op de polikliniek en word ik opgeleid om beenmergpuncties te verrichten. Als huisarts kunt u mijn naam tegenkomen onder een ontslagbrief of u kunt mij spreken wanneer ik bel voor een telefonische overdracht. Als specialist kunt u mij of mijn naam bijvoorbeeld tegenkomen op de afdeling, tijdens een MDO of in het patiëntendossier. Door het nastreven van kwaliteit en continuïteit hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de behandeling en begeleiding van patiënten.

 

 

Terug naar inhoud

Ghasem Moradi: hyperbare zuurstoftherapie

Mijn naam is Ghasem Moradi. Ik ben sinds 2005 werkzaam in het Antonius Ziekenhuis Sneek, eerst als anesthesioloog-intensivist en sinds recent als anesthesioloog-arts voor Hyperbare kamer en in deze functie ben ik medisch directeur van Antonius Hypercare Sneek. Hyperbare zuurstoftherapie bevordert de doorbloeding, vermindert de zwelling en stimuleert het afweersysteem van de patiënt. Na een behandeling van gemiddeld acht weken (vijfmaal per week) geneest de wond meestal. Soms helpen wij patiënten letterlijk weer op de been.

Lees meer in dit artikel: @Antonius

 

 

Terug naar inhoud

Continuering laboratoriumdiagnostiek na 1 januari 2019

De Antonius Zorggroep en het Huisartsenlaboratorium (HAL) hebben afgesproken dat de dienstverlening van het HAL in de Zuidwesthoek overgaat naar de Antonius Zorggroep. De medewerkers die de bloedafnames in Zuidwest Friesland verzorgen en de prikposten van het HAL worden overgenomen, waarmee de dienstverlening wordt gecontinueerd en is geborgd. Aangezien het formeel een overname van onderneming betreft, waaraan verschillende instanties (NZa, ACM, OR, etc.) hun goedkeuring moeten verlenen, zal de formele overgang waarschijnlijk pas per 1 juli 2019 plaatsvinden. Met het HAL zijn afspraken uitgewerkt over de tussenliggende periode. Voor huisartsen betekent dit dat er per 1 januari 2019 geen wijzigingen in dienstverlening optreden. Vooralsnog kunt u de HAL-formulieren gewoon blijven gebruiken. Wij zijn hierover met het HAL in gesprek. De ondersteuning van poct-diagnostiek en het ophalen van bloedmonsters wordt door ons gecontinueerd, door Antonius worden separate afspraken gemaakt met Ketenzorg Friesland BV en Dokterscoop. We zullen zo veel als mogelijk contact blijven onderhouden en afstemming zoeken met het HAL en Certe over zaken die voor huisartsen van belang zijn (onder andere referentiewaarden, formulieren, poct, etc.).

 

Antonius wil graag structureel met haar ketenpartners in gesprek om de 1e lijns (laboratorium)diagnostiek te bespreken. Hierbij zullen onder anderre de dienstverlening, onderlinge afstemming, wensen en vragen, ontwikkelingen, procesoptimalisatie, zinnige en zuinige zorg en 'meerwaarde' aan bod komen. In het 1e kwartaal van 2019 zullen wij hierover met huisartsen en via de reguliere overlegorganen (onder andere RHV) contact opnemen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Derk Hardeman, klinisch chemicus (0515 - 48 85 03), of Jack Leemburg, clustermanager Diagnostisch en Farmaceutisch Bedrijf (0515 - 48 85 15).

 

 

Terug naar inhoud

Veranderingen Gynaecologie

Op dit moment biedt Gynaecologie de service aan van een gynaecologische echo. Dit wil men blijven doen, maar dan niet onder de noemer 'eerstelijns echo'. Deze term zal verdwijnen in ZorgDomein. Onder de noemer 'snelconsult echo' krijgen vrouwen straks op korte termijn een afspraak voor een echo en huisartsen krijgen snel hiervan schriftelijk bericht met indien gewenst een advies.

 

In januari start Gynaecologie met een avondspreekuur op de donderdag.

 

 

Terug naar inhoud

Orthopedie: Fort

De orthopeden uit Sneek en Heerenveen hebben een Regiomaatschap Orthopedie Friesland gevormd, kortweg FORT. Deze regiomaatschap zal deel uit blijven maken van zowel het MSB Tjongerschans te Heerenveen als het MSB Cureo te Sneek. Samen met de bestuurders van beide ziekenhuizen en met beide MSB's gaat men verder kijken hoe de orthopedische zorg in beide ziekenhuizen op een (nog) hoger niveau kan worden gebracht. Door de samenwerking kunnen we onze kennis en ervaring op het gebied van de meer complexe orthopedische zorg gaan bundelen. Ook ontstaat er meer ruimte voor verdere subspecialisatie.

 

 

Terug naar inhoud

 

 

 

 

 

Meer cliënten gebruiken cliëntportaal Caren

Cliënten van Thuiszorg Zuidwest Friesland kunnen sinds 2017 Caren gebruiken. Caren is een beveiligd zorgnetwerk waarin informatie beschikbaar is over de zorgverlening. Cliënten kunnen hun dossier inzien, zien welke zorgverlener er bij hen thuis komt en een bericht sturen naar zorgverleners. Daarnaast kan de cliënt instellen dat anderen zoals bijvoorbeeld familieleden, buren of kennissen toegang krijgen tot onderdelen van Caren.
Begin 2018 gebruikten ongeveer 20% van de cliënten dit cliëntportaal. Goed nieuws, want inmiddels heeft ongeveer 35% van de cliënten een account van Caren.

 

 

Terug naar inhoud

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ontwikkelingen Noordoostpolder/Urk

 

De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen, de Antonius Zorggroep en de gemeente Noordoostpolder hebben overeenstemming bereikt over ziekenhuiszorg voor de inwoners. Het Antonius neemt de ziekenhuiszorg over en de gemeente Noordoostpolder zal het voormalige Dokter Jansencentrum aankopen. De komende periode wordt de koopovereenkomst verder uitgewerkt. De overeenstemming met de curatoren geeft duidelijkheid voor patiënten in de regio.

 

Toegangstijden

De toegangstijden voor de poli’s worden voortdurend in de gaten gehouden. Wekelijks worden eventueel noodzakelijke aanpassingen gedaan, zoals opschaling. De toegangstijden lopen daardoor niet noemenswaardig op.

 

 

Ziekenhuiszorg Noordoostpolder en Urk

Bij het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord aan de Urkerweg 4 kunnen patiënten terecht op de poliklinieken, voor dagbehandelingen, voor een röntgenfoto, bloed prikken, scopieën, voor een gipsbehandeling en kleine chirurgische ingrepen. Het Antonius Ziekenhuis heeft het aantal spreekuren uitgebreid en er zijn voor diverse specialismen avondspreekuren beschikbaar. Op deze website staan bij de verschillende specialismen en afdelingen ook de spreekuren in Emmeloord en/of Sneek.

 

Regie op zorg

Wethouder Marian Uitdewilligen: "We zijn blij dat de Antonius Zorggroep de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder overneemt. Als gemeente zetten we ons in voor goede zorg aan de inwoners. Dit is voor het college de reden om het voormalige Dokter Jansencentrum aan te willen kopen. Door het gebouw in eigendom te hebben, kan de gemeente meer regie voeren op het zorgaanbod in de Noordoostpolder. We willen een goede zorgketen, dat wil zeggen een goede samenwerking tussen de verschillende vormen van zorg zoals de ziekenhuiszorg, huisartsen- en thuis- en revalidatiezorg. Hierover zijn we, en gaan we verder in gesprek. Met het gebouw hebben we de kans om invloed uit te oefenen op goede zorg voor iedereen in de Noordoostpolder."

 

Dokter Jansencentrum

Wanneer de gemeente het gebouw koopt, neemt ze ook de huurovereenkomsten over van de huidige huurders in het Dokter Jansencentrum. Alle huurders ontvangen hierover een brief en worden dan uitgenodigd voor een kennismaking.

Om de patiënten ook op langere termijn goed op te kunnen vangen, zal de Antonius Zorggroep begin 2019 starten met de huur van aanvullende ruimtes in het Dokter Jansencentrum. Medio februari verhuist de polikliniek Dermatologie naar het voormalige Dokter Jansencentrum. Ook voor een MRI kan men daar dan terecht.

 

Patiënten MC IJsselmeerziekenhuis

Patiënten die een afspraak hadden bij de vestiging Emmeloord of Urk van het IJsselmeerziekenhuis hoeven geen nieuwe verwijzing van hun huisarts te vragen als ze hun afspraak omzetten in een afspraak in het Antonius Ziekenhuis. Patiënten uit de Noordoostpolder en van Urk kunnen bellen met de betreffende polikliniek om een afspraak te maken.

Voor een nieuwe afspraak kan de eigen huisarts patiënten uit de Noordoostpolder en van Urk rechtstreeks naar het Antonius 

 

 

Terug naar inhoud

Klinische avonden

Voor 2019 staan de volgende klinische avonden op de agenda:

Dinsdag 29 januari 2019 (Let op: deze is eenmalig in Lokaal55 te Sneek!)

Dinsdag 26 maart 2019

Dinsdag 21 mei 2019

Dinsdag 17 september 2019

 

 

Terug naar inhoud

 

Deelname pilot PREM Wijkverpleging

De Antonius Zorggroep heeft deelgenomen aan de pilot PREM (Patient Reported Experiences Measures) Wijkverpleging. Met de PREM-vragenlijst worden cliëntervaringen gemeten. Er hebben 69 cliënten (44%) deelgenomen. De uitkomsten op de 9 ervaringsvragen zijn heel positief. Mogelijk hebben ook uw patiënten deelgenomen aan deze pilot.

 

 

Terug naar inhoud

Compagnonscursus, jubileumeditie!

Houd één van de volgende weken alvast vrij in uw agenda voor de 20e compagnonscursus:

Week 1: dinsdag 5 t/m donderdag 7 november 2019

Week 2: dinsdag 12 t/m donderdag 14 november 2019

 

Terug naar inhoud

Spinnaker nascholing

Al eerder is aangegeven dat de spinnakerscholingen zeer waardevol worden gevonden.

 

Op dit moment zijn 3 spinnaker nascholingen voor de toetsgroepen beschikbaar: Kinderen met astma, Atriumfibrilleren en Spoedzorg in Oogheelkunde.

 

Aan 'Kinderen met astma' en 'Atriumfibrilleren' heeft al bijna iedereen in Zuidwest Friesland deelgenomen. Voor hen die deze scholing nog hebben gemist willen we, als daar belangstelling voor is, graag een bezemgroep organiseren. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, stuur dan een mail naar Helga Burgers via h.burgers@mijnantonius.nl. Bij een paar aanmeldingen kunnen we al een extra bijeenkomst plannen.

 

We komen uiteraard ook graag naar de Noordoostpolder en Urk om deze scholingen te geven!

 

Is je toetsgroep nog niet aan de beurt geweest, mail of bel dan naar Helga Burgers (h.burgers@mijnantonius.nl/0515-488224), zij kan een spinnaker nascholing voor u plannen.

 

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de spinnaker Gynaecologie. Deze zal zich richten op bekkenbodemproblematiek en mictieklachten. We verwachten dat deze scholing rond eind februari klaar is om in toetsgroepen te worden gegeven.

 

De gemaakte spinnakerafspraken kunt u altijd terugvinden op het open gedeelte van de website: www.mijnantonius.nl (onder het tabblad Professionals). Ook eenvoudig middels google: 'antonius spinnaker'.

 

Heeft u goede suggesties voor een nieuwe spinnaker nascholing, mail dan naar l.valbada@mijnantonius.nl.

 Terug naar inhoud

Mutaties

Interne geneeskunde

De heer M. (Martin) Ketellapper is begin september 2018 gestart in ons ziekenhuis op de afdeling Interne geneeskunde. Martin Ketellapper is in opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde en werkzaam als zaalarts voor een periode van een half jaar tot begin maart 2019.

 

Per 1 december 2018 is in ons ziekenhuis gestart de heer S.F. (Sabaa) Al-Eryani, MDL-arts. De heer Al-Eryani zal met name werkzaam zijn op onze locatie in Emmeloord.

 

Kindergeneeskunde

Mevrouw S.A. (Sandy) van Gool, kinderarts Sociale Pediatrie, is per 1 juni 2018 in ons ziekenhuis gestart.

 

Mevrouw M.G. (Rianne) Wijbenga, kinderarts, is per 1 oktober 2018 in ons ziekenhuis gestart.

 

Klinische chemie

Mevrouw M. (Myriam) Roelofs-Thijssen, klinisch chemicus, is per 1 september 2018 gestart in ons ziekenhuis.

 

Dermatologie

Per 1 oktober 2018 is gestart mevrouw M.W.D. (Marijke) Brouwer, chef de clinique dermatoloog.

 

Geriatrie

Mevrouw F.A. (Fenna) Beeksma, klinisch geriater, is per 8 januari 2019 in ons ziekenhuis

 

gestart. Zij wordt via Ziekenhuis Tjongerschans gedetacheerd.

 

Vertrokken/vertrekkende artsen

Mw. S. (Sara) Kaptein, kinderrevalidatiearts (31-10-2018)

De heer H. (Hans) van der Meulen, anesthesioloog (per 01-01-2019)

De heer K. (Karel) van Wieringen, internist Ouderengeneeskunde (per 01-01-2019)

 

Vertrokken/vertrekkende huisartsen

De heer I. Zijlstra heeft per 1 januari 2019 zijn werkzaamheden als huisarts beëindigd

 

Terug naar inhoud

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps