Volledig privacy statement Antonius

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Antonius , gevestigd aan de Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01121064, hierna aan te duiden als de Antonius Zorggroep.

Verwerking van persoonsgegevens door de Antonius Zorggroep

De Antonius zorggroep  vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. De Antonius Zorggroep streeft ernaar om de privacy van haar patiënten, cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verstrekken van uw persoonsgegevens, of om het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s).  

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De Antonius Zorggroep mag persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van vastgestelde doeleinden en gebaseerd op de rechtsgronden uit de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken met welk doel de gegevens worden opgevraagd en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de Antonius Zorggroep niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens kan zijn:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG)
 • De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)

In onderstaand schema staat voor de belangrijkste gegevensverzamelingen van de Antonius Zorggroep omschreven voor welk doel gegevens worden verwerkt en op welke rechtsgrond deze gegevensverzameling gebaseerd is:

 

Doeleinden van de verwerking

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens


Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), bijvoorbeeld een behandelingsovereenkomst, een zorgplan of een arbeidsovereenkomst;

 

De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)


Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;

 

 

 

De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)


Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

 

 

De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)


Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

 

 

 

De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)


Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van de Antonius Zorggroep;

 

 

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)

Voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

 

 

 


De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)


Het verbeteren van dienstverlening

van de Antonius Zorggroep;

 

 

 

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)


Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;

 

 

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)

Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen per

e-mail;

 

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)


Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

 

 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG)

 


Het behandelen van klachten en geschillen

 

 

 

 

De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1sub b AVG)


Het doen uitvoeren van de accountantscontrole;

 

 

 

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)


De kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

 

 

 

 

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Antonius Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG)

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG)

 

 

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Als de Antonius Zorggroep zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang beroept, bedoelt zij daarmee onder meer:

 • Marketingdoeleinden;
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van de Antonius Zorggroep;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het Elektronisch Patiëntendossier en het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Medewerkers onderzoek. Bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De Antonius Zorggroep maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

De Antonius Zorggroep bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Antonius Zorggroep neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Personen die namens de Antonius Zorggroep toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. De Antonius Zorggroep verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van derden die voor hen gegevens verwerken (verwerkers) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage:

U heeft recht op inzage in de gegevens die bij de Antonius Zorggroep van u zijn vastgelegd. U kunt (een deel van) uw gegevens in het Antonius Ziekenhuis raadplegen via het Zorgportaal. Voor de Thuiszorg kunt u uw gegevens raadplegen via de app Caren. U kunt ook een kopie vragen van (een deel van) uw gegevens.

Recht op correctie of vernietiging:

Wanneer u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier feitelijk niet juist zijn, kunt u de arts / hulpverlener vragen deze te verbeteren of  u kunt een eigen verklaring aan het dossier toe laten voegen. U heeft het recht (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. Bij een verzoek om vernietiging wordt getoetst of er geen aanmerkelijk belang is voor een ander dan u, of een wettelijk voorschrift dat zich tegen vernietiging verzet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U heeft het recht om de door u aan Antonius Zorggroep verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct voor u verzorgen.

Privacyverklaring zorgnota

Ziekenhuizen zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verplicht om gespecificeerde informatie op de factuur (die naar de zorgverzekeraar of naar u als patiënt gaat) te vermelden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het soort onderzoeken, het aantal verpleegdagen, de operatieve verrichtingen en het gebruik van bepaalde soorten medicatie. Met dit besluit wil de NZa de zichtbaarheid van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten en betere controle mogelijk maken.

Als u vindt dat de gespecificeerde informatie op de factuur uw privacy schendt, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen en toesturen aan de Antonius Zorggroep. Wij zorgen er dan voor dat de verklaring in het bezit komt van uw zorgverzekeraar. Zo kunnen wij als ziekenhuis rechtmatig voorkomen dat gespecificeerde informatie over zorgactiviteiten op uw factuur wordt vermeld. Wij blijven echter verplicht om de diagnose en productomschrijving op de factuur te vermelden. Deze informatie kan óók privacygevoelige gegevens bevatten, bijvoorbeeld operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening. Wij adviseren u daarom altijd zorgvuldig om te gaan met de ziekenhuisfactuur en de inlogcodes van MijnAntonius.

Belangrijk! De privacyverklaring geldt alleen voor de zorgactiviteiten die vallen onder het behandeltraject dat u op de verklaring heeft ingevuld. Voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme is het nodig dat u een nieuwe privacyverklaring invult. Als u onder behandeling bent van de afdeling Psychiatrie of Medische Psychologie, maak dan gebruik van de GGZ-privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming

De Antonius Zorggroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de organisatie over de uitvoering en implementatie van privacywetgeving. De FG is onafhankelijk m.b.t. de uitvoering van zijn functie. De FG rapporteert rechtstreeks aan de (voorzitter van de) Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen over privacy, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Cookie beleid

De website van de Antonius zorggroep bevat cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Met cookies wordt er informatie verzameld over uw bezoek aan onze website, inclusief de pagina's die u bekijkt, links waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van de Antonius Zorggroep de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De Antonius Zorggroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Wel stellen wij het op prijs wanneer zulke onjuistheden aan ons worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden: communicatie@mijnantonius.nl.

Links naar derden vallen buiten de controle van de Antonius Zorggroep. De Antonius Zorggroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Wijzigingen

De Antonius Zorggroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Antonius Zorggroep adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van de Antonius Zorggroep.

Contactgegevens

Als u vragen en/of klachten heeft over dit privacy statement, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Functionaris Gegevensbescherming via fg@mijnantonius.nl

 

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps