@Langszij

@Langszij 10 | juni 2017

@Langszij is een nieuwsbulletin van en voor alle artsen in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Transmuraal vakgroepoverleg TVO

In de vorige @Langszij hebben wij u bericht over de overleggen tussen de verschillende vakgroepen en de huisartsen, met name van belang om de samenwerking tussen 1e en 2e lijn te optimaliseren.

De meeste TVO's zijn inmiddels achter de rug.

 

Er zijn een aantal zaken opgevallen in de diverse gesprekken:

 

Algemeen

 • Bij de meeste vakgroepen en huisartsen wordt de onderlinge samenwerking als positief ervaren.
 • Mogelijkheden voor reguliere verwijzing zijn er over het algemeen voldoende.
 • De wachttijden voor patiënten worden bij sommige vakgroepen als lang ervaren.
 • Voor spoedverwijzing is er altijd direct plaats.
 • Huisartsen zouden graag zien dat verwijzing voor spoedpatiënten altijd via de SEH zou kunnen verlopen. Dit is duidelijk voor zowel de verwijzer als de patiënt.
 • Nu de zorg voor patiënten meer en meer gedeeld wordt door 1e en 2e lijn, is er behoefte aan betere werkafspraken hierover.

 

Zorgdomein

 • Niet iedere vakgroep heeft een verantwoordelijke voor het up-to-date houden van het zorgaanbod.
 • Voor de verwijsapplicatie is er behoefte aan de mogelijkheid om bijlagen mee te sturen. Hier wordt op het moment aan gewerkt.
 • De aangegeven wachttijden in Zorgdomein zijn niet altijd actueel.
 • Er wordt door patiënten nog maar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online een afspraak te maken.

 

Regels voor verwijzing zijn nog niet altijd duidelijk

 • Bij iedere verwijzing voor een nieuwe aandoening wordt een verwijsbrief gevraagd.
 • Bij een chronische aandoening waarbij de patiënt onder behandeling blijft bij een specialist, is binnen 2 jaar geen nieuwe verwijzing nodig.
 • Wordt een controlepatiënt op de polikliniek gepresenteerd met een nieuwe aandoening, dan zal er naar een verwijsbrief worden gevraagd.

 

 

Terug naar inhoud

 

Vakgroep Reumatologie

De recente uitbreiding met een derde reumatoloog heeft helaas slechts tijdelijk verbetering gegeven in de wachttijden en werkdruk vanwege aanhoudende regionale provinciale ondercapaciteit.

In verband hiermee lukt het de reumatologen helaas niet om tijdens het spreekuur alle telefoontjes van collega huisartsen te beantwoorden. Om deze reden wordt het volgende voorstel voor overleg gedaan:

 

 1. Bij acute zaken kan er altijd direct telefonisch overleg plaatvinden
 2. Als er geen acute urgentie is om direct antwoord te krijgen overdag, zijn er de volgende mogelijkheden:

 

 • Huisarts geeft zijn/haar 06-nummer door aan het secretariaat van de poli Reumatologie. Er wordt dan diezelfde dag na 17.00 uur telefonisch contact opgenomen door de betrokken of dienstdoende reumatoloog
 • De vraag wordt per e-mail gesteld en betreft een reeds bekende patiënt E.N. Griep: e.griep@antonius-sneek.nl Mw. J.R.M. Griep-Wentink: h.griep@antonius-sneek.nl Mw. D.E.M. Sijpkens: d.sijpkens@antonius-sneek.nl
 • De vraag wordt per e-mail gesteld (polireumatologie@antonius-sneek.nl) en betreft een onbekende patiënt

 

E-mails worden altijd binnen 2 werkdagen beantwoord.

 

Let op: patiëntinformatie mag alleen via beveiligde e‑mailadressen worden verzonden en ontvangen.

 

  

Terug naar inhoud

 

Transmuraal vakgroepoverleg Geriatrie

 • Vanuit Geriatrie bestaat reeds langer behoefte aan het ontwikkelen van een aanvraag voor geriatrisch laboratoriumonderzoek. Dit zou de logistiek bij verwijzing sterk kunnen verbeteren. Dit is tot nu toe niet gelukt omdat hierover geen Friese overeenstemming (HAL) bestaat. Hierdoor is de doorlooptijd van geriatriepatiënten vaak langer dan nodig.
 • In de verwijsbrieven is de voorgeschiedenis van de patiënt bij de huisarts is niet altijd compleet. Dit is voor Geriatrie wel van groot belang.
 • Programma's voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn zijn niet over de volle breedte tot stand gekomen. Onvoldoende beschikbaarheid van POH-uren is hier debet aan. 
 • In het ziekenhuis worden steeds meer kwetsbare ouderen opgenomen. Met de komst van extra geriaters komt er meer ruimte om deze kwetsbare groep ook vanuit een geriatrisch oogpunt te begeleiden.
 • Binnen het Antonius Ziekenhuis zijn er geen plannen voor geriatrische bedden.
 • De samenwerking tussen de 1e en 2e lijn wordt op dit moment als onvoldoende beschouwd. Het beleid rond kwetsbare ouderen moet beter op elkaar afgestemd worden. Patyna speelt hierin ook een belangrijke rol. De huisartsen zien dit graag ontwikkeld nu er uitbreiding van fte plaatsvindt. Vanuit de afdeling Geriatrie gaat hier werk van gemaakt worden.

 

 

Terug naar inhoud

  

Transmuraal vakgroepoverleg Kindergeneeskunde

 • De samenwerking tussen 1e en 2e lijn wordt als goed ervaren.
 • Geconstateerd wordt dat we onvoldoende werkafspraken hebben gemaakt. Er wordt besloten om te beginnen met het maken van werkafspraken rond astma bij kinderen. Aan deze werkafspraak zal een onderwijsvorm op HAGRO-niveau worden gekoppeld. Zodra dit klaar is, wordt u hierover geïnformeerd.
 • Er wordt gekeken naar werkafspraken rond coeliakie.
 • Er is onduidelijkheid over wie het eerste aanspreekpunt is bij een kind dat ziek wordt en reeds bekend is op de Kinderpoli. Afgesproken wordt dat zieke kinderen zich in eerste instantie altijd bij de huisarts melden voor beoordeling.
 • Niet altijd is duidelijk waar een spoedkind gepresenteerd moet worden, SEH of Poli Kind. Voorkeur van de huisartsen is om dit altijd op de SEH te doen. Vanuit de Kinderpoli wordt onderzocht of dit mogelijk is.
 • Het wordt door de huisartsen zeer op prijs gesteld dat de kinderartsen altijd zelf de diensten doen.
 • Diabetes bij kinderen is altijd een spoedverwijzing incl. opname.

 

  

Terug naar inhoud

 

Transmuraal vakgroepoverleg Klinische chemie

 • Voor het doorbellen van afwijkende waarden bestaat nog geen werkafspraak met de 1e lijn. Hier wordt momenteel aan gewerkt.
 • Bij het cito aanvragen wordt er, indien het 06-nummer op de aanvraag staat, altijd gebeld.
 • Aanvraagformulieren moeten altijd voorzien worden van een sticker. Dit wordt nogal eens vergeten. 
 • Net als bij röntgenaanvragen wordt er gewerkt aan een aanvraagprocedure via Zorgdomein.
 • Er is vraag naar het uitbreiden van de mogelijkheden voor het doen van testen op de eigen praktijk. Hier wordt aan gewerkt.
 • Voor wie dat wenst, bestaat er de mogelijkheid om zelf op de praktijk bloedafnames uit te voeren.
 • De huisartsen geven aan behoefte te hebben aan spiegelinformatie. Het Laboratorium biedt dit aan, het kan opgevraagd worden.
 • Vanuit het Laboratorium is er een ruim DTO-aanbod op HAGRO-niveau.

 

 

  

Terug naar inhoud

 

Integraal Kankercentrum Nederland

Sinds 1989 beschikt Nederland over een database met betrouwbare en objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL vult en beheert deze database. De gegevens worden door speciaal opgeleide datamanagers van IKNL in de ziekenhuizen verzameld op basis van informatie in het medisch dossier. Professionals gebruiken de database voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg.

 

Ook binnen het Antonius Ziekenhuis verzamelt een aantal medewerkers van IKNL gegevens. De volgende registraties worden gedaan:

 • NKR
 • diverse trials
 • DICA: DGOA

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van IKNL of ga er eens langs. U vindt hen achter Fysiotherapie. Ze zijn bereikbaar op toestel 7271 of stuur een e-mail.

 

  

Terug naar inhoud

 

Bereikbaarheid polikliniek Pijnbestrijding

Onlangs heeft u een e-mail ontvangen over het project over het optimaliseren van de bereikbaarheid van de polikliniek pijnbestrijding in Sneek.

Voor dit project willen we graag zoveel mogelijk input van huisartsen en daarom willen we u vragen om een enquête in te vullen. De enquête bestaat uit 11 korte vragen en het duurt ongeveer 1 à 2 minuten om deze in te vullen.

U kunt de vragen invullen via de volgende link: https://goo.gl/forms/foBa6PMnKsHQsAE32.

 

De reden voor dit project is dat het aantal chronische en oncologische patiënten met pijn toeneemt. De vraag naar expertise en behandelingen door pijnspecialisten neemt daardoor ook toe. Op de polikliniek pijnbestrijding wordt gemerkt dat het voor huisartsen vaak lastig is om de pijnspecialisten te bereiken. De pijnspecialisten zijn naast hun werk op de polikliniek ook werkzaam als anesthesioloog, waardoor zij ook op de OK, het preoperatief spreekuur en de IC werkzaam zijn. Zij kunnen daarom uw vragen niet altijd direct beantwoorden. Daarom worden op dit moment 2 physician assistants opgeleid om de continuïteit van de pijnbestrijding te waarborgen.

 

Om huisartsen zo snel mogelijk te woord te staan, wordt gedacht aan een systeem om het makkelijker te maken met pijnspecialisten te overleggen, door vragen digitaal te stellen (mogelijk via Zorgdomein). Hierbij is het dan mogelijk om bij spoedvragen zo snel mogelijk telefonisch te woord gestaan te worden, bij niet acute vragen binnen 1 tot 3 dagen antwoord te krijgen via e-mail of telefonisch of op een door u zelfgekozen tijdstip, als u liever telefonisch wilt overleggen.

 

U kunt bij het pijnteam laagdrempelig terecht met allerlei vragen op het gebied van acute, chronische en oncologische pijn. Bijvoorbeeld met vragen over:

 • bijwerkingen van (pijn)medicatie
 • behandelopties (waaronder invasieve technieken) bij inadequate pijnbestrijding of toleranties
 • onzekerheid over de oorzaak van de pijn (neuropatisch, gerefereerd, somatisch, visceraal, etc.)
 • de noodzaak een patiënt wel of niet door te verwijzen

En natuurlijk nog vele andere vragen.

 

Op deze manier wil het pijnteam samen met u optimale zorg bieden voor de patiënt met pijn.

 

Het pijnteam bestaat uit:

Katja Kaiferová, anesthesioloog-pijnspecialist

Martijn Verstraaten, anesthesioloog-pijnspecialist

Simon de Boer, physician assistant i.o.

Linda Dijkstra, physician assistant i.o.

 

  

Terug naar inhoud

  

'Alles wat u altijd al van de uroloog wilde weten'

In deze periode vindt er een geaccrediteerde nascholing plaats: 'Alles wat u altijd al van de uroloog wilde weten'.

In deze nascholing wordt u de gelegenheid gegeven een kijkje te nemen in de keuken van de urologie. Veelvoorkomende thema's maken standaard onderdeel uit van het programma en daarnaast is er ruimte om al uw vragen en casuïstiek tijdens deze interactieve nascholing voor te leggen.

 

Een nascholing in Emmeloord heeft op 15 juni reeds plaatsgevonden, in Sneek vindt deze volgende week plaats:

 

Donderdag 22 juni 2017, 18.00-21.00 uur

Antonius Ziekenhuis, zaal 4

Bolswarderbaan 1

8601 ZK  Sneek

 

U kunt zich inschrijven via deze link.

 

  

Terug naar inhoud

 

Digitaal werken Thuiszorg

Thuiszorg Zuidwest Friesland maakt sinds januari 2017 de stap naar digitaal werken.  Er is gekozen om te gaan werken met het online zorgregistratiesysteem ONS (van leverancier Nedap). Onze zorgverleners werken in deze beveiligde omgeving.

 

Inzage in cliëntendossier via www.carenzorgt.nl

Al onze cliënten kunnen via Caren bijvoorbeeld hun zorgdossier inzien en zien welke medewerker wanneer bij hen thuis komt. Cliënten kunnen anderen, bijvoorbeeld u als huisarts, toestemming geven om ook in te loggen in Caren. Als u toestemming krijgt van uw cliënt, kunt u bovenstaande informatie ook inzien.

 

Carenzorgt.nl

Via www.carenzorgt.nl kunt u zien hoe dit online portaal werkt. Hier leest u hoe Caren werkt. Hier ziet u een filmpje met uitleg over Caren.

 

Binnenkort ontvangt u van onze zorgverleners een brief met meer informatie.

 

  

Terug naar inhoud

 

Compagnonscursus 2017

De eerstvolgende compagnonscursus zal plaatsvinden op Vlieland op de volgende data:

 

1e week: dinsdag 7 t/m donderdag 9 november 2017

2e week: dinsdag 14 t/m donderdag 16 november 2017

 

Thema:

'DIEPGANG OP HET WAD - over een andere boeg'

 

Blokkeer deze data alvast in jullie agenda's!

 

  

Terug naar inhoud

 

Midzomerbijeenkomst 2017 - 'Dartelend het veld in'

De catamarancommissie organiseert een extra bijeenkomst, de midzomerbijeenkomst met als thema 'Dartelend het veld in'. Deze bijeenkomst wordt gehouden op

 

vrijdag 30 juni 2017

 

Locatie: Nynke Pleats, Piaam

 

Deelname, inclusief maaltijd en drankjes, is gratis.

 

Aanmelding via deze link.

 

  

Terug naar inhoud

 

Klinische avonden 2017

dinsdag 31 januari

dinsdag 4 april

dinsdag 13 juni

dinsdag 3 oktober

 

  

Terug naar inhoud

 

Mutaties specialisten en huisartsen

Van de praktijkhoudend huisartsen ontvangen wij graag de namen en e-mailadressen van nieuwe waarnemers of HidHA's. Zij kunnen dan worden opgenomen in onze mailinglijsten.

 

Nieuwe specialisten

Dhr. C.S. (Cornelis) van der Hooft, geriater, vanuit de Tjongerschans 1 maandag per 2 weken (per 01-03-2017)

Dhr. Dr. P.G. (Paul) van Putten, MDL-arts, waarnemer (per 10-03-2017)

Dhr. A.F.G.M. (Arthur) van de Walle, gynaecoloog, waarnemer (per 17-04-2017)

 

Nieuwe huisartsen

Mw. A.A. (Antje) Hofman, Koudum (per 01-03-2017)

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00