@Langszij

@Langszij 09 | maart 2017

@Langszij is een nieuwsbulletin van en voor alle artsen in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Transmuraal vakgroepoverleg 

Op dit moment zijn de overleggen gaande tussen de verschillende vakgroepen en de huisartsen. Deze overleggen zijn belangrijk om de samenwerking tussen 1e en 2e lijn te optimaliseren.

 • De huidige patiëntenzorg verloopt meer en meer in gemeenschappelijkheid. Wie doet welke zorg, hoe verloopt de onderlinge communicatie, etc.
 • Weet de vakgroep voldoende van de mogelijkheden binnen de eerste lijn?
 • Weet de 1e lijn voldoende van het aanbod in de 2e lijn?
 • Zijn er medisch inhoudelijke ontwikkelingen?
 • Wat zijn de gevolgen van het centraliseren van zorg, zijn er consequenties voor het verwijzen?
 • Etc.

In deze en komende edities van de @Langszij zullen we steeds verslag doen van uitkomsten van de verschillende transmurale vakgroepoverleggen.

 

 

Terug naar inhoud

 

Nieuwe ontwikkelingen binnen gynaecologie

Colposcopie poli en vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vanaf 1 maart 2017 starten de gynaecologen van het Antonius Ziekenhuis Sneek met de colposcopie poli. Bij vrouwen met een licht afwijkend uitstrijkje (PAP 2 en PAP 3A geringe of matige dysplasie) zonder contactbloedingen zal poliklinisch een colposcopie worden verricht. Voorheen werd dit op de behandelkamer gedaan. Een poliklinische colposcopie is een patiëntvriendelijkere benadering. Er is veel minder wachttijd op de dag zelf en het onderzoek vindt plaats in een minder medische setting. Mocht uit een biopt blijken dat er een CIN II of III aanwezig is, dan zal een lisexcisie in een tweede sessie op het behandelcentrum worden verricht.

De vrouwen met een PAP 3B of hoger worden zoals voorheen op een combinatieafspraak gepland, waarbij de colposcopie in het behandelcentrum plaats zal vinden.

De aanmelding van patiënten verloopt hetzelfde als voorheen. De poli-assistentes zorgen ervoor dat de patiënten op de juiste poli terechtkomen.

 

Nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is per 1 januari 2017 van start gegaan. Het uitstrijkje wordt gemaakt op de reguliere wijze, maar zal in eerste instantie alleen worden onderzocht op HPV (Humaan Papillomavirus). Als het virus aanwezig is, dan wordt het uitstrijkje verder onderzocht op afwijkende cellen. Als er HPV wordt aangetroffen zonder afwijkende cellen, dan volgt een controle-uitstrijkje na 6 maanden. Bij HPV met afwijkende cellen (PAP 2 of hoger) zal een verwijzing naar de gynaecoloog volgen voor een colposcopie.

Het is tegenwoordig ook mogelijk om een zelfafnameset aan te vragen. De patiënte kan dan zelf een HPV-test verrichten en opsturen.

 

Patiënten/paren met seksuologische problematiek

Vanaf heden kunnen patiënten of paren met seksuologische problematiek als dyspareunie en vaginisme, problemen met seksueel verlangen en opwinding of seksuele ontevredenheid verwezen worden naar de polikliniek gynaecologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Zij zullen gezien worden door drs. N.M. van der Velde, gynaecoloog en in opleiding tot seksuoloog NVVS, voor beoordeling, onderzoek en uitleg. Hierna zullen zij, indien nodig, verder worden begeleid dan wel verwezen naar een bekkenfysiotherapeut en/of psycholoog. Voor overleg over een verwijzing is de polikliniek gynaecologie natuurlijk ook altijd telefonisch bereikbaar.

 

Terug naar inhoud

  

Transmuraal vakgroepoverleg gynaecologie

De vakgroep Gynaecologie wil meer aandacht gaan besteden aan kwetsbare en risicovolle zwangeren. Hiervoor wordt een BOP gestart (Bijzondere Obstetrie Poli). Deze poli wordt bemenst door gynaecologen en 2e lijns verloskundigen. Door de hulpverlening persoonlijker te maken, komt er meer regie op deze doelgroep, zij zien minder hulpverleners.

De poli is bedoeld voor zwangeren over wie er regelmatig overleg nodig is, bijvoorbeeld met de internist, maatschappelijk werk of psychiater, of die een hoog risico zwangerschap hebben, bijvoorbeeld een monochoriale gemelli graviditeit.

Het spreekuur is niet multidisciplinair, maar het is de bedoeling dat een beperkt aantal teamleden de zwangeren van begin tot einde van de zwangerschap (en eventueel ervoor en/of erna) begeleiden. Op deze manier hopen we de uitkomst van deze zwangerschappen te verbeteren.

Het includeren in deze poli gebeurt door de gynaecologen.

 

Terug naar inhoud

 

Transmuraal vakgroepoverleg dermatologie

De onderlinge samenwerking tussen 1e en 2e lijn wordt als zeer positief beoordeeld. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de dermatologen is goed.

Zorgdomein biedt voor dermatologie geen verwijzingsmogelijkheid 'Diep veneuze trombose'. Hier wordt naar gekeken. Van belang is dat op een makkelijke manier de uitslagen van de D-dimeer en de Oudega score meegezonden kunnen worden.

Bij spoedaanmeldingen komt het vaak voor dat er geen (Zorgdomein) verwijzing verzonden wordt. De vraag is om dit wel zo veel mogelijk toe doen.

De aanvragen voor teledermatologie worden door Jaap Leeman en Marjan de Groot beoordeeld en beantwoord.

Vanuit de huisartsen is aangegeven dat er behoefte is aan een gestructureerde wondzorg poli. Hier is eerder aan gewerkt, maar het is nog niet van de grond gekomen. Het onderwerp wordt opnieuw opgepakt.

 

Terug naar inhoud

 

Voetpoli

Per 1 maart 2017 is het Antonius Ziekenhuis gestart met een voetenspreekuur. Patiënten kunnen hier terecht met alle orthopedische voet- en enkelklachten zoals bijvoorbeeld pijn en scheefstand.

Orthopedisch chirurgen Hanneke Onderwater en Harry Bron zullen samen met een gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker tijdens een vraaggesprek het probleem in kaart brengen en direct een plan maken.

Vooraf zullen noodzakelijke röntgenfoto's worden gemaakt en soms kan er eerst nog aanvullend onderzoek nodig zijn (bijvoorbeeld CT, MRI). Vaak lukt het om voetproblemen te behandelen met steunzolen, aangepaste schoenen, pijnstilling of een injectie. Echter, wanneer een operatie beter of zelfs noodzakelijk is, dan zal de orthopedisch chirurg dit met de patiënt bespreken. Orthopedisch chirurg Bron: 'Tijdens mijn opleiding tot orthopedisch chirurg heb ik de grote voordelen gezien van een multidisciplinair voetenspreekuur en ik ben dan ook erg blij we dit nu aan patiënten in Friesland kunnen aanbieden. Lopen is voor velen vanzelfsprekend, maar kan bij voetproblemen soms een uitdaging worden. Met dit spreekuur zorgen we er met een gemotiveerd voetenteam voor dat patiënten zo snel mogelijk van hun pijn en beperkingen af komen.' Collega Onderwater vult aan: 'We bieden de patiënten een 'one stop  solution'. Tijdens 1 polikliniek bezoek zal de diagnose worden gesteld, mogelijke behandelingen worden besproken en een plan wordt opgesteld. Wanneer er wordt gekozen voor steunzolen, kunnen deze direct worden aangemeten en ook een noodzakelijke operatie zal direct worden ingepland.'

 

Terug naar inhoud

 

Palliatief Adviesteam (PAT) Antonius Zorggroep

Het Palliatief Adviesteam is een multidisciplinair en transmuraal consultatieteam voor zorgprofessionals, die te maken hebben met (vragen van) cliënten en hun naasten in de palliatieve fase van hun leven in de regio Zuidwest Friesland. Het PAT bestaat uit een internist, longarts, geestelijk verzorger, psycholoog, wijkverpleegkundige (TT), huisarts/specialist ouderengeneeskunde met een palliatieve kaderopleiding, een pijnverpleegkundige en de consulent palliatieve zorg.

 

Wat doet het PAT

 • Ondersteunt en adviseert het behandelteam bij het optimaliseren van de palliatieve zorg voor cliënt en naasten op medisch, psychosociaal, psychisch en existentieel gebied.
 • Acute vragen worden direct beantwoord, complexe vragen worden in het (nu nog) tweewekelijkse multidisciplinaire overleg (MDO) besproken en van een advies voorzien.
 • Bij het MDO is de aanwezigheid van de consultvrager, het behandelteam van de cliënt, zoals de eigen huisarts, verpleegkundige, betrokken consulent, etc. van belang. Tijdens de bespreking wordt een al gegeven advies geëvalueerd en mogelijk nog aangevuld.
 • Nabespreking/evaluatie van een casus op verzoek van de behandelaars of verpleegkundigen.

 

Inschakelen bij bijvoorbeeld

 • Organisatie van zorg
 • Palliatieve sedatie
 • Sanering medicatie symptoommanagement
 • Vocht en voeding in de laatste levensfase
 • Voorkomen crisisopnames: proactief zorgplan, wat als beleid
 • Euthanasieverzoek

 

Bereikbaarheid

Het Palliatief Adviesteam is te bereiken tussen 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 0515-488089 of via e-mail: PAT@antoniuszorggroep.nl.

 

Bij acute vragen buiten genoemde tijden of bij afwezigheid:

Dr. G.J. Veldhuis: 0515-488449 of

Palliatief Consultatieteam Friesland (PCTF): 088-1232445.

 

 

Terug naar inhoud

 

Compagnonscursus 2017

De eerstvolgende compagnonscursus zal plaatsvinden op Vlieland op de volgende data:

 

1e week: dinsdag 7 t/m donderdag 9 november 2017

2e week: dinsdag 14 t/m donderdag 16 november 2017

 

Uitgebreide informatie volgt in april.

 

 

Terug naar inhoud

 

Klinische avonden 2017

dinsdag 31 januari

dinsdag 4 april

dinsdag 13 juni

dinsdag 3 oktober

 

 

Terug naar inhoud

 

Mutaties specialisten en huisartsen

Nieuwe specialisten

Dhr. G.A. (Gerlof) Balk, revalidatiearts (per 01-09-2016)

Mw. L.M. (Lotte) Reidinga-Saenen, anesthesioloog-intensivist (per 01-10-2016)

Mw. M. (Martha) Maltha, SEH-arts KNMG (per 01-10-2016)

Mw. Y.Y. (Ytje) van der Hoek, klinisch chemicus, waarnemer (per 01-10-2016)

Dhr. dr. W.J.P. (Willem) Flu, chef de clinique cardioloog (per 01-11-2016)

Mw. D.E.M. (Dorine) Sijpkens, chef de clinique reumatoloog (per 01-11-2016)

Dhr. H.H.F. (Hugo) Hobbel, KNO-arts, waarnemer (per 01-11-2016)

Mw. H. (Hester) van Cruijsen, internist-oncoloog (per 01-01-2017)

Mw. M.J. (Marloes) Brinkman, neuroloog (per 01-01-2017)

Mw. A. (Annemiek) Pieffers, ziekenhuisapotheker (per 01-01-2017)

Dhr. A.C. (Anne) van Leeuwen, kaakchirurg, waarnemer (per 01-11-2016)

Dhr. Dr. C.A. (Christiaan) Krabbe, kaakchirurg-oncoloog (per 01-01-2017)

Dhr. J.M. (Jeroen) van Bodegom, revalidatiearts, waarnemer (per 01-01-2017)

Mw. N.M. (Nienke) van der Velde, gynaecoloog (per 01-02-2017)

Mw. C.E. (Corrie) Boonstra, geriater (per 21-02-2017)

Mw. G.J. (Greetje) Tack, MDL-arts (draait vanuit MCL in Sneek MDL-diensten mee)

Mw. J. (Janneke) Schokker, zaalarts Interne geneeskunde in het kader van opleiding tot SOG (per 06-03-2017)

Binnen Heelkunde Friesland werkzaam en het Antonius Ziekenhuis versterkend:

 • Dhr. M. (Martijn) Möllers, GE chirurg, (achterwachtversterking per 01-03-2017)
 • Dhr. A.J. (Arjen Jan) Verhoeff, trauma en oncologisch chirurg
  (vanaf 01-11-2016)
 • Dhr. E.H. (Ewoud) Jutte, GE chirurg (per 01-01-2017)

Vertrokken specialisten

Dhr. H.P. den Daas, psychiater

Dhr. Dr. E. Maartense, internist-oncoloog (waarnemer)

Mw. dr. M.E. Cromheecke, chirurg (waarnemer)

Mw. J. Hrudová, cardioloog (waarnemer)

Dhr. A.J.M. van Vijfeyken, gynaecoloog (waarnemer)

Dhr. P.J.H.W. Jansen, neuroloog

Dhr. J. Arts, ziekenhuisapotheker

Dhr. J.H. Sillevis Smitt, kaakchirurg

Dhr. B.S. Hwan, oogarts (waarnemer)

Nieuwe huisarts

Mw. P.J.J. Baaten, Vollenhove (per 01-01-2017)

Vertrokken huisartsen

Dhr. J. Atema, Akkrum (per 01-01-2017)

Mw. F.F. van Putten-Gerritsen, Vollenhove (per 01-01-2017)

 

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00