@Langszij

@Langszij 08 | september 2016

@Langszij is een nieuwsbulletin van en voor artsen in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder, op Urk en in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Verwijzing

In aansluiting op de afgelopen klinische avond willen we de afspraken rond het verwijzen en het maken van verwijsbrieven op een rij zetten.
Deze verwijsafspraken zijn zo veel mogelijk in lijn met die van de NZA en LHV:

 

 1. Bij iedere verwijzing voor een nieuwe aandoening wordt een verwijsbrief gevraagd.
 2. Bij een chronische aandoening waarbij de patiënt onder behandeling blijft bij een specialist, is geen nieuwe verwijzing nodig.
 3. Indien de patiënt een vervolgafspraak wil maken welke meer dan een jaar na de afgesproken termijn plaatsvindt, wordt deze als nieuwe patiënt verwezen.
 4. Komt dezelfde chronische patiënt op de polikliniek met een nieuwe aandoening, dan zal er een nieuwe verwijsbrief worden gevraagd.

 

Alle poliklinieken hanteren bovenstaande regels.
Indien we ons niet aan bovenstaande regels houden, loopt een patiënt het risico om met terugwerkende kracht alsnog zelf de nota voor medische zorg te moeten voldoen.
Zodra de regels vanuit 'het roer moet om' zijn versoepeld, zullen we bovenstaande afspraak heroverwegen.

 

verwijzing

 

Terug naar inhoud

 

Griepvaccinatie bij patiënten met reumatoïde artritis en andere chronische inflammatoire reumatologische beelden

We staan weer aan de vooravond van de jaarlijkse vaccinatieronde(s) tegen influenza.

 

Patiënten met reumatoïde artritis en andere chronische inflammatoire reumatologische beelden behoren volgens de richtlijnen tot de risicogroepen die hiervoor in aanmerking komen. Deze richtlijnen zijn echter nogal zwart-wit.
Ieder najaar zien de reumatologen namelijk tientallen patiënten waarbij kort na de vaccinatie hun ziektebeeld aanzienlijk opvlamt. Dit betreft naar het oordeel van de reumatologen merendeels patiënten waarbij hun ziektebeeld niet of nog onvoldoende rustig was. Vermoedelijk is het resultaat dan dubbel negatief: niet alleen heeft de patiënt een opvlamming, maar het is ook (mede door de dan benodigde hoge doseringen steroïden) zeer de vraag of de gewenste vaccinatie-respons dan wordt bereikt.

 

De reumatologen willen u hiervan bewust maken en u vragen telkens weer de afweging te maken of de vaccinatie het risico van (onnodig) opvlammen van de onderliggende reumatologische aandoening en consequenties daarvan rechtvaardigt.
Om dit risico in te schatten zouden 2 eenvoudige vragen aan de reumapatiënt kunnen zijn:
1. is of voelt uw ziekte momenteel rustig en
2. heeft u eerder na griepvaccinatie een opvlamming van uw ziekte gehad?

 

Is het antwoord op de eerste vraag negatief, dan is uitstel van of eventueel overleg met de reumatologen over de vaccinatie op zijn plaats. Is het tweede aan de orde, dan zal menig patiënt zelf vaak al afzien van volgende vaccinatie, doch men dient hiermee sowieso terughoudend te zijn.

 

vaccinatie

 

Terug naar inhoud

 

 

 

ZorgDomein

 

Het gebruik van het zorgportaal mijnantonius.nl groeit. Steeds meer patiënten weten hun persoonlijke online omgeving te vinden om afspraken te plannen, vragenlijsten in te vullen of gegevens in te zien. Het zorgportaal ontwikkelteam is druk bezig met het door ontwikkelen van mijnantonius.nl.
Maar wat vinden de gebruikers van mijnantonius.nl?
Gedurende 3 maanden is er een enquête gehouden onder de gebruikers, waarbij de volgende punten naar voren kwamen:

 

De gemiddelde leeftijd van de patiënten die de enquête invulden, was 58 jaar, waarbij het zwaartepunt ligt tussen de 48 en 67 jaar.
Ruim 80% van de patiënten die de enquête invulden, vond wat men zocht. Indien men niet gevonden had wat werd gezocht, betrof dit:
- afspraak maken of wijzigen kon/lukte niet
- lab-uitslagen inzien
- patiëntendossier inzien
- brieven
Een kwart van de patiënten  heeft wensen ten aanzien van uitbreidingen op het zorgportaal. Dit betreft hoofdzakelijk:
- patiëntendossier inzien
- afdelingsnummer waar specialist zit / plattegrond ziekenhuis
- chatfunctie / e-consult
- dat álle afspraken online gemaakt kunnen worden
93% van de patiënten vindt de persoonlijke omgeving gemakkelijk in gebruik.
Bijna alle respondenten zijn positief over het zorgportaal en zien het zorgportaal graag uitgebreid met meer inzage in medische gegevens, contact met zorgverleners en online afspraken.

 

Het Antonius is hiermee op de goede weg en ook in 2017 zal mijnantonius.nl verder uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten.

 

ZD-logo

Terug naar inhoud

 

Zorgpad Palliatieve Zorg

Zorgpad Palliatieve Zorg
Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg wordt binnen de Antonius Zorggroep uitgewerkt in een project met verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn: signalering en markering, werken met een Palliatief Advies Team, het proactief zorgplan, het zorgpad palliatieve zorg, het zorgpad stervensfase en het nazorg traject. Zowel huisartsen als specialisten kunnen via hun patiënten met deze zorgtrajecten te maken krijgen. Palliatieve zorg beslaat met het ouder worden van de bevolking een steeds groter deel van onze werkzaamheden. Er worden binnen onze regio, samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland op diverse momenten scholingen georganiseerd. U wordt van harte uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

 

Tijdens de klinische avond in april is door consulent palliatieve zorg, Margot Faber, kader(huis)arts Till Gerling en manager Ketenzorg, Astrid Cramer, een presentatie gegeven van de verschillende onderdelen van dit project. Doel van dit project is om patiënten die in de palliatieve fase van hun leven komen, een goede begeleiding te geven, thuis en in het ziekenhuis, met zo min mogelijk bijwerkingen die niet van tevoren onderkend of ingeschat zijn. Het gaat om proactieve zorg en behandeling.
Ter ondersteuning bij het signaleren van de palliatieve levensfase bij patiënten en het starten van een zogenaamd markeringsgesprek zijn materialen ontwikkeld die door artsen gebruikt kunnen worden. Hoe dit gedaan kan worden en vooral, wanneer dit het beste gedaan kan worden, zal ook aan de orde komen in het symposium dat op 4 oktober wordt georganiseerd (zie onderstaand).

 

Consulent Palliatieve Zorg
Daarnaast is sinds anderhalf jaar een consulent palliatieve zorg aangesteld bij de Antonius Zorggroep. De consulent palliatieve zorg is een gespecialiseerd verpleegkundige die ingeschakeld kan worden door de huisarts, specialist, (wijk)verpleegkundigen en andere hulpverleners. Zij kan worden ingeschakeld bij vragen van artsen en/of zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg, moeilijk te bestrijden symptomen, complexe of te verwachten multiproblematiek, het maken van een proactief zorgplan, besluitvorming rondom het levenseinde. Dit wordt gedaan door met de cliënt en de naasten in gesprek te gaan en de totale situatie van de cliënt in kaart te brengen, op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied. De wensen en prioriteiten van de cliënt en de naasten zijn hierbij leidend.
De consulent is het eerste aanspreekpunt voor het Palliatief Advies Team.

 

Palliatief Advies Team
Dit Palliatief Advies Team (PAT) is een multidisciplinair en transmuraal consultatieteam voor zorgprofessionals, die te maken hebben met (vragen van) cliënten en hun naasten in de palliatieve fase van hun leven in de regio Zuidwest-Friesland.  In het team zitten een oncoloog, longarts, geestelijk verzorger, psycholoog, wijkverpleegkundige (TT), huisarts/specialist ouderengeneeskunde met een palliatieve kaderopleiding, een pijnverpleegkundige en de consulent palliatieve zorg. Het PAT ondersteunt en adviseert het behandelteam bij het optimaliseren van de palliatieve zorg voor cliënt en naasten op medisch, psychosociaal, psychisch en existentieel gebied. Acute vragen worden direct beantwoord, complexe vragen worden in het (nu nog)  tweewekelijkse multidisciplinaire overleg (MDO) besproken en van een advies voorzien.
Bij het MDO is de aanwezigheid van de consultvrager, het behandelteam van de cliënt, zoals de eigen huisarts, verpleegkundige, betrokken consulent, etc. van belang. Tijdens de bespreking wordt een al gegeven advies geëvalueerd en mogelijk nog aangevuld.
Het Palliatief Advies Team is te bereiken tussen 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 0515-488089 of via e-mail: PAT@antoniuszorggroep.nl.
Bij acute vragen buiten genoemde tijden of bij afwezigheid kunt u contact zoeken met het Palliatief Consultatieteam Friesland (PCTF), 088-1232445, dat ook deel uitmaakt van het PAT in Zuidwest-Friesland.

 

Overdrachtsdocument
Bespreking van een consultvraag met het PAT, al dan niet besproken in het MDO, kan tevens leiden tot een overdrachtsdocument, waarin alle afspraken staan vermeld van wensen van de patiënt/cliënt in deze levensfase, evenals afspraken rond behandeling of nalaten van behandeling, interventies die hebben plaatsgevonden en wel of niet gewenst effect hadden. Dit overdrachtsdocument gaat altijd met de patiënt mee, waar hij/zij ook naar toe gaat. U kunt dus in de thuissituatie of op de poli te maken krijgen met een patiënt die aangeeft dat hij/zij graag wil dat u eerst het document bekijkt voor er acties worden ingezet. Ook kan gevraagd worden om uw bevindingen/voorstellen te vermelden in dit overdrachtsdocument, zodat de patiënt altijd de meest recente informatie bij zich heeft.

 

Symposium Palliatieve Zorg
Om bovenstaand project onder de aandacht te brengen en meer kennis over palliatieve zorg te verspreiden wordt op 4 oktober 2016 een symposium georganiseerd vanuit de Antonius Zorggroep in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland met zeer inspirerende sprekers als Carlo Leget en Sander de Hosson.
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Voor deze avond is accreditatie aangevraagd.

 

symposium

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Medicatiebeleid in de thuiszorg conform richtlijnen Inspectie

In de eerste helft van dit jaar is binnen Thuiszorg Zuidwest Friesland het medicatiebeleid aangescherpt, zodat voldaan wordt aan de richtlijnen van Inspectie en arbeidswetgeving. Uitgangspunt zijn de richtlijnen zoals weergegeven in de brochure Veiligheid in de medicatieketen, waarin onder andere. LHV, KNMP, Actiz, V&VN en Verenso hebben meegewerkt aan de task force medicatieveiligheid. De nieuwe werkwijze vraagt hier en daar aanpassingen in de werkwijze van de apotheekhoudend huisarts of apotheker. Graag hiervoor uw aandacht. Indien u hierbij tegen knelpunten aanloopt, graag contact opnemen met Theo Bakker (0515-488224) of Astrid Cramer (0515-461208).

 

Uitwerking van deze richtlijnen heeft geleid tot de volgende aanpassingen:

 

 • Er mag alleen met veilige naalden worden geïnjecteerd. Hierover zijn in de regio reeds afspraken gemaakt: de huisarts zet op het recept dat veilige naalden meegeleverd moeten worden en de apotheker levert deze.
 • Dubbelcheck van medicatie bij cliënten zonder (adequate) mantelzorger kan alleen als deze wordt aangeleverd in een Baxter/ door de apotheek gevulde medicatiedoos. Dit kan betekenen dat een apotheker verzocht wordt medicatie via een Baxter te gaan leveren, ook bij minder dan 5 medicijnen of, indien geen gebruik wordt gemaakt van een Baxtersysteem, een wekelijks gevulde medicatiedoos bij de cliënt af te leveren. De Baxter wordt bij minder dan 5 medicijnen door de verzekeraar vergoed indien van de reden melding wordt gedaan.
 • Aftekenen van de medicatie mag alleen op medicatietoedieningslijsten die geleverd worden door de apothekers; om fouten door overschrijven te voorkomen, mogen alleen de medicijnen worden gegeven en afgetekend indien er een recente medicatietoedieningslijst van de apotheek bij de cliënt thuis aanwezig is.

 

medicatie

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Terreinaanpassingen ziekenhuis

Er is gestart met aanpassingen van het terrein van het Antonius Ziekenhuis. Dit was nodig na de bouw van het nieuwe Spoedzorgplein. Er wordt een aparte in- en uitrit aan de Bolswarderbaan voor de ambulances gemaakt en het entreegebied voor de hoofdingang en het Spoedzorgplein wordt opnieuw ingericht. Er komt weer een lus voor auto's, zodat bezoekers die minder mobiel zijn, dichter bij de hoofdingang kunnen in- en uitstappen. Verder zal het Spoedzorgplein rondom aangesloten worden op het bestaande terrein. Daardoor zullen verbeterde looproutes ontstaan vanaf de parkeerplaatsen naar de hoofdentree.
Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, is gekozen voor een sterk gefaseerde uitvoering. Naar verwachting zal het werk in december 2016, afhankelijk van weersomstandigheden, gereed zijn.

 

werk-in-uitvoering

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Klinische avonden 2016/2017

2016
dinsdag 8 november

 

2017
dinsdag 31 januari
dinsdag 4 april
dinsdag 13 juni
dinsdag 3 oktober

 

groep

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Mutaties specialisten en huisartsen

Nieuwe specialisten

 • M. (Ties) Gerretsen, internist, waarnemer (01-05-2016 t/m 31-12-2016)
 • Dr. J.L. (Harry) Bron, orthopedisch chirurg, chef de clinique (per 01-06-2016)
 • Mw. A. (Annie) Stilma, anios interne geneeskunde/MDL, zaalarts (per 01-07-2016)
 • B.S. (Siong) Hwan, oogarts, waarnemer (per 15-07-2016)
 • A.J.M. (Antoine) Vijfeyken, gynaecoloog, waarnemer (per 09-08-2016)
 • P.B. (Peter) Boswinkel, psychiater, waarnemer (per 01-09-2016)
 • Mw. E. (Erica) Gerbrandij, aios specialist ouderengeneeskunde, zaalarts interne geneeskunde (per 05-09-2016)

 

Vertrokken specialisten

 • J.W.T. Lahaye, anesthesioloog-intensivist (per 20-05-2016)
 • Mw. A.M. Schimmel-de Kok, gynaecoloog (per 15-06-2016)

 

Nieuwe huisartsen

 • R. Hogeveen, Bolsward (praktijkhouder per 01-04-2016)
 • Mw. A. Schonewille, Emmeloord (praktijkhouder per 01-04-2016)
 • Mw. H. Verburg, Bolsward (praktijkhouder per 01-04-2016)

 

Vertrokken/vertrekkende huisartsen

 • F.A. Klynstra, Emmeloord (per 01-04-2016)
 • J.W. Sikkens, Bolsward (per 01-04-2016)
 • E. Bouma, Joure (per 01-10-2016)

vergrootglas

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00