@Langszij

@Langszij 01 | augustus 2014

@Langszij 01 | augustus 2014@Langszij is de nieuwsflits van en voor artsen in Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder en het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Deze nieuwsflits wordt regelmatig per mail verstuurd. Hebt u nieuws voor deze nieuwsflits, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

 

Spoedzorgplein Sneek: alle spoedzorg op één locatie

Na een lange periode van voorbereiding, is nu daadwerkelijk gestart met de bouw van het spoedzorgplein. De lange voorbereiding was nodig om inhoudelijk alle hulpverleners binnen de spoedzorg in samenhang zorg te laten verlenen. Er zijn goede afspraken gemaakt over wie op welk moment de zorg voor de patiënt heeft. Het spoedzorgplein is een initiatief van verschillende zorgverleners, zoals de Spoed Eisende Hulp (SEH), medisch specialisten, Dokterswacht Friesland, huisartsen, tandartsen, apothekers, en Ambulancezorg Fryslân.

 

Samenwerking

Binnen het spoedzorgplein ligt de nadruk op de samenwerking tussen de regionale zorgverleners, waarbij de patiënt centraal staat. De patiënt wordt in eerste instantie gezien door de huisarts. Deze is verantwoordelijk voor de triage, de beoordeling of en door wie de patiënt gezien moet worden.

 

Voordelen

De samenwerking binnen het spoedzorgplein heeft verschillende voordelen. Inwoners van de Zuidwesthoek van Friesland en de Noordoostpolder hebben duidelijkheid over waar ze naartoe moeten in geval van spoedeisende hulp. De spoedeisende hulp wordt daarmee toegankelijker en veiliger, omdat er door de samenwerking van verschillende specialismen 24 uur per dag adequate hulp aanwezig is op één locatie. Door samen te werken, kunnen de zorgverleners bovendien efficiënter werken en is er een goede overdracht. Door te werken met de juiste hulpverlener bij een gegeven probleem, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.

 

Spoedzorg op één locatie

Het spoedzorgplein Sneek is nieuw voor zowel de inwoners en bezoekers als ook voor de zorgverleners zelf. De verwachting is dat het spoedzorgplein eind 2015 operationeel moet kunnen zijn. Middels deze nieuwsbrief, en via andere kanalen zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen en zult u meegenomen worden in de beoogde werkwijzen. Hiervoor is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van alle disciplines van spoedzorg.

 

Naar boven 

 

Rapid Recovery

Rapid Recovery is een nieuw programma voor patiënten die een totale heup- of knieoperatie moeten ondergaan. Het is het vervolg op het alom bekende Joint Care programma dat we sinds 2004 op de afdeling Orthopedie gebruiken.

 

Dit programma maakt het mogelijk om patiënten na een heup- of knieoperatie nog beter en daarmee ook sneller te laten herstellen.

 

Centraal hierbij staat het zo snel mogelijk mobiliseren van de patiënt. Bij voorkeur reeds enkele uren na de operatie.

 

Om dit mogelijk te maken, moet de patiënt zowel lichamelijk als mentaal zo goed mogelijk worden voorbereid. Vervolgens moet de anesthesietechniek zodanig zijn dat de patiënt enkele uren na de operatie reeds in staat is te starten met de mobilisatie en de eerste passen naast het bed kan maken. Dit wordt bereikt door een zo kort mogelijk werkende spinale anesthesie te combineren met lokale infiltratie anesthesie: het tijdens de operatie in het wondgebied achterlaten van verdovingsmiddel. Daarnaast krijgt de patiënt rondom de operatie een combinatie van diverse pijnstillende middelen.

 

Uit onderzoek blijkt dat met deze aanpak patiënten minder pijn ervaren en een hogere mate van tevredenheid aangeven. Daarnaast is er door de snellere mobilisatie minder kans op complicaties. De verwachting is dat met Rapid Recovery de gemiddelde ligduur nog verder af zal nemen.

 

In maart 2014 is de stuurgroep Rapid Recovery gestart met de voorbereidingen. We verwachten in september 2014 de eerste patiënten met dit programma te kunnen gaan behandelen.

 

Naar boven 

 

 

 

Diagnostisch Toets Overleg

Het afgelopen jaar hebben vele huisartsen al kennisgemaakt met het Diagnostisch Toets Overleg (DTO). Het DTO beoogt de kwaliteit van laboratoriumdiagnostiek, aangevraagd door huisartsen, structureel te verbeteren. Tijdens het DTO worden persoonlijke en vergelijkende feedback rapporten besproken en vindt afstemming over de toepassing van richtlijnen plaats. DTO's zijn gebaseerd op de NHG standaarden en ontwikkeld in samenspraak tussen huisartsen en klinisch chemici. Zorgverzekeraars ondersteunen dit initiatief en het is bijvoorbeeld mogelijk om een DTO in plaats van een FTO te houden. Inmiddels is het aantal onderwerpen uitgebreid en zijn de volgende DTO's beschikbaar: Anemie, Artritis, DVT en D-dimeer, Hartfalen en (NTpro-) BNP, Hemochromatose, Vitamine B12 en Vitamine D. DTO wordt in de meeste gevallen op HAGRO niveau gedaan. Naast kennisverbreding is er uitgebreid de mogelijkheid voor spiegelinformatie.

 

Als u een keer een DTO wilt organiseren, kunt u hiervoor contact opnemen met Derk Hardeman (klinisch chemicus) telefoon 0515 - 48 85 03.

 

Naar boven 

 

 

 

Spoedpost Antonius Ziekenhuis in Emmeloord

Alweer 5 jaar is de spoedpost geopend aan de Urkerweg 4 in Emmeloord. Bij de spoedpost komen hoofdzakelijk patiënten met klein traumatisch letsel. Zij worden ingestuurd door de huisarts óf door de ambulanceverpleegkundige óf aangemeld via de röntgen óf zijn zelfverwijzer. Maar ook patiënten met hartklachten of na een ongeval, melden zich bij de spoedpostverpleegkundigen.

 

De patiënten kunnen niet opgenomen worden in Emmeloord. Zij worden dan doorgestuurd naar Sneek of één van de andere ziekenhuizen, afhankelijk van de woonplaats van de patiënt. De verpleegkundigen zijn bovendien de vraagbaak voor vele medische problemen in het Antonius in Emmeloord. Wanneer iemand onwel wordt bij het laboratorium, wordt de hulp ingeschakeld van de spoedpostverpleegkundige. Ook zijn ze het hoofd van BHV bij calamiteiten.

 

De spoedpost is 24 uur/7 dagen per week bemand. Van 8 uur tot 23 uur is er één verpleegkundige per dienst samen met de chirurg of ANIOS of SEH-arts vanuit Sneek. In de nacht is de verpleegkundige aanwezig voor de opvang van patiënten voor de Huisartsenpost. Speciaal voor die tijden dat de huisarts niet aanwezig is in verband met een patiëntvisite elders in de polder.

 

Het team bestaat uit 9 verpleegkundigen. We draaien diensten van 8 uur. Na 17:00 uur en in het weekend is er nauwe samenwerking met de Huisartsenpost en de spoedapotheek. Er zijn korte lijnen.

 

Naar boven 

 

 

 

 

PAAZ en thuisbegeleiding: een gouden combinatie

(deze tekst verscheen eerder in BoulevardZ, het personeelsmagazine van de Antonius Zorggroep)

 

Tijdens of na een behandeling op de PAAZ hebben cliënten thuis soms extra hulp nodig. Sinds eind 2012 stemmen de PAAZ en het Team Thuisbegeleiding van Thuiszorg Zuidwest Friesland (TZWF) hun zorg beter op elkaar af. 'Thuisbegeleiding vormt een soort zijwieltjes. Die geven onze cliënten steun en houvast nadat ze op de PAAZ (opnieuw) hebben leren fietsen', verduidelijkt Corrie van der Meer, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op de PAAZ.

 

De PAAZ van het Antonius Ziekenhuis richt zich op patiënten met uiteenlopende psychische klachten. 'Denk aan stemmings-, angst- en andere psychische klachten, die vaak optreden in combinatie met somatische problematiek', licht Corrie toe. Na verwijzing volgt een intakegesprek, waarbij een psychiater en een SPV (of psycholoog) de klachten van de patiënt inventariseren. Vervolgens stellen zij in overleg met de patiënt een behandelplan op. De feitelijke behandeling is afhankelijk van de diagnose en varieert van medicatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en electroconvulsietherapie. Deze behandelingen worden poliklinisch, klinisch en in dagbehandeling aangeboden.

 

Thuisbegeleiding

Is de zorg op de PAAZ vooral gericht op behandeling, het Team Thuisbegeleiding focust op begeleiding en ondersteuning. 'Wij bieden onze cliënten thuis - in hun vertrouwde omgeving - handreikingen en hulp zodat zij weer grip op hun leven krijgen', verklaart Sanne de Boer, thuisbegeleider bij TZWF.

 

De problemen waarmee cliënten kampen, zijn zeer divers. 'Van psychiatrische en psychosociale klachten tot gezins- en verslavingsproblematiek', somt Sanne op. 'Als thuisbegeleiders geven we praktische hulp. We brengen structuur aan, bieden pedagogische ondersteuning, vergroten het sociale netwerk van de cliënt en stimuleren de zelfregie.'

 

Samenwerking

Onder het motto 1 plus 1 = 3 hebben de PAAZ en het Team Thuisbegeleiding eind 2012 hun samenwerking geïntensiveerd. Uitgangspunt is dat de PAAZ meer gebruikmaakt van de thuisbegeleiding in gezamenlijke behandelingen. Daarnaast blijft de psychiater c.q. SPV van de PAAZ eindverantwoordelijk in de psychiatrische behandeling.

Als thuisbegeleiding gewenst is, wordt vanuit de PAAZ een aanvraag ingediend bij de consulent Zorgbemiddeling. Na een gezamenlijke intake kan de thuisbegeleiding binnen 48 uur worden ingezet. Gedurende dat traject is er regelmatig afstemming tussen SPV en de thuisbegeleider. 'Als wij ergens tegenaan lopen, kunnen we altijd advies inwinnen bij de SPV, dat lijntje is heel kort', verzekert Sanne.

 

Enquête

Na een pilotfase van ruim een jaar werd eind 2013 de balans opgemaakt. Uit een enquête onder zowel medewerkers als cliënten blijkt dat de intensieve samenwerking tussen PAAZ en thuisbegeleiding een schot in roos is. Cliënten waarderen de korte lijnen en vinden dat de zorg van de PAAZ en van de thuisbegeleiding goed op elkaar aansluiten. Verder worden cliënten over en weer gerichter verwezen en de inzet van thuisbegeleiding lijkt klinische opnames te verkorten of zelfs te voorkomen.

 

De resultaten van de pilot zijn zo positief, dat deze samenwerkingsvorm een vervolg heeft gekregen. Toch valt er nog wel iets te verbeteren. De respondenten pleiten voor een gezamenlijke evaluatie van zorg- en behandelplannen. 'Verder zouden wij graag eens bij elkaar in de keuken willen kijken. Daardoor krijgen we meer inzicht in elkaars handelen én leren we elkaar beter kennen', verwachten Corrie en Sanne. 'Dan wordt de drempel tussen PAAZ en thuisbegeleiding nog lager.'

 

'Ik ben heel tevreden'

Frans van Dijk is manisch depressief en staat vanaf 2006 onder behandeling op de PAAZ van het Antonius Ziekenhuis. Sinds begin 2013 krijgt hij thuisbegeleiding. 'Elke week krijg ik bezoek van een thuisbegeleider. Zij vraagt hoe het me gaat en helpt mij met huishoudelijke taken.' Dit wekelijkse bezoek omschrijft Frans als een ijkpunt. 'Als mijn situatie verslechtert, merk ik dat zelf niet meteen, maar de thuisbegeleider ziet dat wél. Zo nodig schakelt ze deskundigen van de PAAZ in en wordt er vroegtijdig actie ondernomen', verduidelijkt Frans. 'Ik ben heel tevreden over deze aanpak.'

Naar boven

 

 

Naar boven 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00