@Langszij

@Langszij 07 | maart 2016

@Langszij is het nieuwsbulletin van en voor artsen in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder, op Urk en in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

ZorgDomein: nieuwe producten, wijzigingen en info

 • Elektrocardiogram toegevoegd onder functieonderzoek
  Het aanvragen van een ECG door de huisarts is nu ook digitaal mogelijk. De bedoeling is dat deze digitale mogelijkheid voor de huisarts gebruikersgemak oplevert. Dit is via het Zorgportaal altijd mogelijk. Het ECG dat digitaal wordt gemaakt, blijft in het systeem van het Antonius Ziekenhuis bewaard.
 • Vulvaspreekuur dermatologie nu ook in Emmeloord
  Huisartsen uit de Flevopolder kunnen nu ook rechtstreeks via ZorgDomein een afspraak maken op het vulvaspreekuur in Emmeloord voor vrouwen met vulvaklachten. Deze patiënten kwamen voorheen eerst bij een gynaecoloog of dermatoloog op het reguliere spreekuur in Emmeloord en vervolgens werd er in Sneek een afspraak op het vulvaspreekuur gemaakt.
  Patiënten met vulvaklachten uit Sneek en omstreken kunnen sinds jaren rechtstreeks voor een afspraak op het vulvaspreekuur in Sneek terecht.
 • Verminderde visus-/refractie-afwijkingen nu ook via oogheelkundige aandoeningen kind specifieker door te verwijzen
  Kinderen met  verminderde visus-/refractie-afwijkingen wordt nu ook de mogelijkheid geboden om deze afspraak via internet te kunnen maken. Het is belangrijk dat deze kinderen een afspraak krijgen bij een orthoptist, de specialist op het gebied van kinderogen, zowel wat betreft visus als samenwerking van de ogen. Het protocol in het Antonius Ziekenhuis is dat deze kinderen niet standaard worden gezien door een oogarts, maar dat dit alleen gebeurt op aanwijzing van de orthoptist. Anders is het indien er sprake is van een oogontsteking. Dan is tussenkomst van de orthoptist niet nodig en kunt u wel direct naar de oogarts verwijzen.

 

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

 

Voorkomen dubbele inschrijvingen!
Het komt regelmatig voor dat patiënten dubbel worden ingeschreven door de huisarts. Dit kan risico opleveren voor de patiënt. Daarom het verzoek om bij een verwijzing goed naar het overzicht van de selecteerde patiënten te kijken voordat u een nieuwe patiënt inschrijft.

 

Altijd brief met ZorgDomeinnummer voor de patiënt uitprinten of e-mailen
Wilt u het ZorgDomeinnummer voor de patiënt uitprinten of e-mailen? Op deze brief staat veelal aanvullende patiëntinformatie en ook of de verwijzing al dan niet planbaar is door de patiënt zelf. Tevens wordt de gemaakte afspraak getoond als deze is ingepland door de huisarts. Deze informatie is belangrijk om de patiënt goed te informeren en de afspraak goed te laten verlopen.

 

Veel gestelde vragen en handige tools
ZorgDomein heeft niet alleen in 2015 een nieuwe versie van haar applicatie opgeleverd; ook werd eind vorig jaar een nieuwe website gelanceerd met veel nuttige informatie. Ondanks dat velen de ZorgDomein applicatie al langer gebruiken, kan het natuurlijk zijn dat men vragen heeft. Op de nieuwe website vind je de antwoorden op veel gestelde vragen door patiënten, verwijzers en zorgaanbieders. Bovendien vind je er handige tools voor verwijzers. Zo zijn er quick guides en instructievideo’s. En uiteraard de veel gebruikte tools optimalisatie werkplek en ondersteuning op afstand. Bij deze laatste tool neem je eerst telefonisch contact op met de ZorgDomein servicedesk (020-4715282) en vervolgens installeer je de tool, die de servicedesk de mogelijkheid geeft direct op je scherm mee te kijken en te helpen. Hulp nodig? Kijk dan op www.zorgdomein.nl/veelgesteldevragen.

 

ZD-logo

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Verwijzing bij vruchtbaarheidsproblematiek

Als patiënten met een kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen verwezen worden naar de poli gynaecologie, worden ze ingeschreven als paar. De verwijzing geldt dus voor zowel de man als de vrouw. Er wordt van beiden een anamnese afgenomen en afhankelijk hiervan wordt een onderzoekstraject en eventuele behandeling ingesteld. Ook als er in de 1e lijn reeds een semenanalyse is verricht, wordt de man als patiënt ingeschreven. Dit betekent met de huidige financieringssystematiek, dat de man in dat geval 2 maal een rekening krijgt gepresenteerd, namelijk van een eerste consult in de 2e lijn en van een semenanalyse in de 1e lijn à € 80,-. Hierover hebben patiënten terecht geklaagd. Om deze reden wordt de huisartsen gevraagd de semenanalyses in de 1e lijn niet meer te verrichten als het paar toch verwezen gaat worden. De semenanalyse wordt in het ziekenhuis vergoed als onderdeel van dat eerste consult en ontslaat de partner niet van een inschrijving als patiënt.

 

semenonderzoek

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Bekkenbodemspreekuur en online bekkenbodempoli in het Antonius Ziekenhuis

Medio april start een multidisciplinair spreekuur voor vrouwen met bekkenbodemproblemen. Tegelijkertijd start een online poli gynaecologie, die speciaal voor de bekkenbodem is ontwikkeld. Vrouwen vinden hier uitgebreide persoonlijke informatie, die ze op elk gewenst tijdstip thuis nogmaals kunnen bekijken. Ook kunnen vrouwen via hun persoonlijke online dossier vragen stellen aan hun behandelaar.

 

Voor wie?
Het multidisciplinair bekkenbodemspreekuur is voor vrouwen met prolapsklachten na baarmoederverwijdering of eerdere verzakkingsoperaties en voor vrouwen met incontinentie voor urine of ontlasting. Vrouwen die zich voor het eerst melden met prolapsklachten, worden op het reguliere spreekuur gezien. De online poli is toegankelijk voor alle patiënten met bekkenbodemproblemen.

 

Beschrijving
Vrouwen die door de huisarts via ZorgDomein worden verwezen voor bekkenbodemproblemen, krijgen toegang tot de online poli gynaecologie. Zij vullen digitaal een vragenlijst in. Met behulp van de verwijsbrief en gegevens in de vragenlijst wordt bekeken welke afspraken en onderzoeken er nodig zijn.

 

Tijdens het polikliniekbezoek wordt patiënte gezien door de gespecialiseerd verpleegkundige die de vragenlijst doorneemt en uitgebreide informatie geeft over levensstijl en conservatieve behandelmogelijkheden.  Vervolgens wordt patiënte door de gynaecoloog en bekkenbodemfysiotherapeut samen onderzocht. Waar nodig kan op indicatie een verwijzing naar de uroloog of colorectaal chirurg in gang worden gezet. Dezelfde dag wordt in overleg met de verschillende disciplines een behandelplan opgesteld.

 

Uit wie bestaat het behandelteam?
Het bekkenbodemteam bestaat uit mw. M. Wortelboer en mw. K. Veldkamp, beiden gynaecoloog, dhr. H. Ananias, uroloog, dhr. D. Hess, colorectaal chirurg, mw. C. Adamse en mw. L. Stornebrink, beiden geregistreerd bekkenbodemfysiotherapeut, en mw. J. Jongsma, verpleegkundige.

 

Online poli gynaecologie
Na het polikliniekbezoek wordt de persoonlijke informatie over klachten, bevindingen tijdens het polikliniekbezoek en voorgestelde behandeling voor patiënte toegankelijk gemaakt op haar online poli.  Patiënte kan thuis rustig de beelden bekijken van haar situatie en behandeling, alleen of samen met haar partner en kinderen. Zij kan zo nodig online vragen stellen tijdens het behandeltraject, die binnen een werkdag worden beantwoord door de gynaecoloog of de verpleegkundig specialist. Doordat er op deze online poli een toegang is naar het medische dossier, kan zij bovendien de ontslagbrief en zeer binnenkort ook haar bloeduitslagen inzien.

 

Met de start van het multidisciplinair spreekuur willen de gynaecologen een klantvriendelijk concept neerzetten, waarbij patiënten in één dag worden gezien door verschillende disciplines, uitleg krijgen en direct thuis de informatie nog eens op kunnen zoeken over hun specifieke situatie.
De online poli's zijn inmiddels in meerdere ziekenhuizen in Nederland in gebruik en helpen een goede voorstelling te geven van de diagnose en behandeling. De mogelijkheid om laagdrempelig vragen te stellen, geeft vrouwen houvast en dit wordt tijdens de behandel- en herstelfase als heel prettig ervaren. De gynaecologen hopen op korte termijn de online poli uit te breiden naar andere onderdelen van hun vakgebied.

 

Bekkenbodemteam2

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Pilot oncologische nazorg in de 1e lijn na tussenevaluatie beëindigd

In juni 2015 is na een gedegen voorbereiding in een viertal huisartsenpraktijken een pilot van start gegaan met als doel te onderzoeken of het mogelijk is de nacontroles na behandelde darmkanker door de huisarts te laten uitvoeren. Nevendoel was om de ontschotting tussen 1e en 2e lijn te bevorderen. De pilot zou 1 jaar duren.

 

Dit initiatief is genomen naar aanleiding van ontwikkelingen die aannemelijk maken dat deze verplaatsing van zorg voordelen biedt:

 

1. Zorg dicht bij huis
2. De vaak bestaande comorbiditeit die een meer generalistische aanpak vraagt
3. Het vaak chronische karakter van maligniteiten
4. Toename van het aantal oncologische patiënten

 

Het KWF heeft in een rapport in 2011 al aangegeven dat verplaatsing van nazorg na kanker naar de 1e lijn wenselijk is; in de toekomst wordt de patiënt niet alleen ontvanger van zorg maar ook mede-regisseur. Deze lijn is overgenomen de NHG

 

In het land zijn er inmiddels een aantal van dergelijke initiatieven opgestart voor nazorg na verschillende vormen van kanker (onder andere darm-, prostaat-, borstkanker en melanoom).

 

Opzet van de pilot was om in 4 huisartsenpraktijken gedurende een jaar de nazorg in de 1e lijn te laten doen na een eerste curatieve behandeling. Naar verwachting zouden een kleine 20 patiënten gecontroleerd worden. Daarna zou een vergelijkende analyse worden uitgevoerd om een betrouwbare conclusie over de kwaliteit van zorg te kunnen trekken. Hierbij was het IKNL nauw betrokken.

 

De pilot moest eerder afgebroken worden omdat er minder patiënten dan verwacht geïncludeerd konden worden. Bij meer patiënten dan verwacht waren er complicaties of anderszins redenen om de zorg toch in de 2e lijn te houden. Sommige patiënten weigerden om in de 1e lijn te worden gecontroleerd, soms wilde de specialist de patiënt niet loslaten, sommigen, etc.

 

Door dit alles bleven uiteindelijk slechts 4 patiënten over. Er zijn van deze groep een aantal controles in de 1e lijn uitgevoerd, die probleemloos zijn verlopen.

 

Door dit alles werd het volume van de pilot te klein en hebben we besloten om de pilot te staken. Wat deze pilot ons heeft geleerd, is dat het verplaatsen van oncologische nazorg complexer is dan verwacht en dat de praktische uitvoering ervan  erg veel haken en ogen heeft. Het blijkt ook in den lande moeizaam om deze vorm van nazorg te ontwikkelen; wellicht is het nog te vroeg; het is echter ook denkbaar dat deze nazorg in de nabije toekomst anders georganiseerd zal worden, denk daarbij aan de rol van bijvoorbeeld nurse practitioners of physician assistants. Wellicht moet deze zorg op termijn een plaats krijgen in de anderhalve lijn. 

 

Pilot

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Data klinische avonden 2016

De klinische avonden van 2016 vinden plaats op:

 

Dinsdag 5 april
Dinsdag 7 juni
Dinsdag 6 september
Dinsdag 8 november

 

Het onderwerp van de klinische avond op 5 april 2016 is 'Zuurstof, pillen en goed begeleid naar het einde‘
Aanmelding is nog steeds mogelijk via een e-mail naar Helga Burgers.

Logo Stichting Catamaran

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Mutaties specialisten en huisartsen

 

Nieuwe specialisten

 • Dr. H.J.K. (Hildo) Ananias, uroloog (per 01-01-2016)
 • Mw. N.A. (Nienke) Gorter, gynaecoloog (per 01-03-2016)
 • Mw. K. (Katja) Kaiferová, anesthesioloog-pijnspecialist (per 01-04-2016)
 • M. (Martin) van den Berg, psychiater (per 01-04-2016)
 • Mw. A. (Amke) Schimmel-de Kok, gynaecoloog (per 18-04-2016)

 

Vertrokken/vertrekkende specialisten

 • Mw. Y.M. Maas-Westerhof, SEH-arts KNMG (per 01-03-2016)
 • Mw. G.G.A. Schuitemaker, klinisch psycholoog (per 01-04-2016)

 

Vertrokken/vertrekkende huisartsen

 • J.W. Sikkens, Bolsward (per 01-04-2016)

Afbeelding mutaties

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00